Социалните пенсии са пенсии, несвързани с трудовата дейност и не зависят от участието на лицата в осигурителния процес. Съгласно чл. 89а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.

Според разпоредбата на чл. 90а, ал. 2 КСО, размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост. С Постановление № 332 от 20.12.2012г. на Министерския съвет за определяне размера на социалната пенсия за старост се определя нов размер на социалната пенсия за старост от 1 април 2013г. - 110 лв./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама