Последно променен на Вторник, 25 Юни 2013 12:32

Въпрос : В трудовата ми книжка имам отбелязани няколко предприятия, в които съм работил в периода 1967-1973 г., като е записана дата на постъпване и напускане със съответния подпис на личен състав и печат. Тези предприятия отдавна не съществуват и няма данни за архива им. От НОИ отказват да ми признаят този стаж, тъй като липсвал правоъгълен печат.

Отговор : Съгласно чл. 6, ал. 1 - 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, при прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.
Според § 7, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /ДВ. Бр. 38 от 2005г., изм и доп. Бр. 104 от 2005г., в сила от 27.12.2005г./ всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, са длъжни в двугодишен срок, считано от 1 юли 2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняване.

От разпоредбата на § 7, ал. 1 следва, че ако разплащателните ведомости на закритото предприятие, в което са работили родителите Ви, са се съхранявали от юридическо или физическо лице, държавно учреждение, община или кметство, то те следва да бъдат предадени в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в срок до 1 юли 2006г. Следва да имате предвид, че съществува възможност архивите на закритото предприятие, което няма правоприемник, да са били предадени в съответното териториално поделение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. Организацията и дейността на Държавния архивен фонд по събирането, регистрирането, обработването, съхраняването /вкл. сроковете/ и използването на архивните документи са регламентирани със Закона за държавния архивен фонд и правилника за прилагането му.

С оглед на гореизложеното, Ви съветваме да се обърнете за информация по поставения въпрос към териториалното поделение на Главно управление на архивите.


В чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се посочват документите, въз основа на които могат да се издават удостоверенията за осигурителен стаж и осигурителен доход. Информация за осигурителния доход на лицето се съдържа в изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд. Когато такива липсват, осигурителният доход може да се установява и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход.
Трудов стаж и осигурителен стаж може да се установи и по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. По тези искове съдът се произнася с решение, което представлява годно доказателствено средство за установяване на трудовия и осигурителния стаж. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама