Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. За времето, през което бащата (осиновителят) ползва отпуск по ал. 8, отпускът на майката се прекъсва.

Редът и начинът за ползване на отпуска е определен с Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Съгласно чл. 45б, ал. 1 от Наредбата отпускът по чл. 163, ал. 8 КТ се ползва от бащата (осиновителя) въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за раждане на детето и декларация съгласно приложение № 8. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама