Последно променен на Четвъртък, 28 Март 2013 13:18

Периодът за получаване на обезщетение за безработица (вкл. и при прекратяване на трудовия договор по чл. 71 КТ) е в зависимост от общия брой години осигурителен стаж, който лицето има към момента на отпускането (чл. 54в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване). При осигурителен стаж до 3 години - периодът е 4 месеца, от 3 до 5 години - 6 месеца, от 5 до 10 години - 8 месеца, от 10 до 15 години - 9 месеца, от 15 до 20 години - 10 месеца, от 20 до 25 години - 11 месеца, а над 25 години - 12 месеца.

Съгласно чл. 54б, ал. 1 КСО, дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд ""Безработица"" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което за 2013 г. е 7,20 лв.

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Заявлението се подава лично от лицето по постоянен или настоящ адрес. Обезщетението се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3-месечен срок от тази дата и ако лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни, считано от прекратяване на трудовото правоотношение.

Преценката за правото на парично обезщетение за безработица, за неговия размер и срок за изплащане се прави за всеки конкретен случай и се определя с разпореждане, издадено от съответното ТП на НОИ./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама