Последно променен на Сряда, 13 Февруари 2013 10:41

ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на лице, което има отпусната пенсия и полага труд без трудово правоотношение

Според изложеното в запитването, през месец септември 2012 г. сте назначили с граждански договор за финансов контрольор в представляваното от Вас училище пенсионер, който работи почасово. Интересувате се, следва ли да го осигурявате здравно или задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на самото лице.

При така представената фактическа обстановка и с оглед действащото законодателство по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец. Когато лицата са осигурени на друго основание през съответния месец, се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение за работа без трудово правоотношение, независимо от неговия размер /чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО/.

Възнаграждението за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /чл. 6, ал. 4 от КСО/. На основание чл. 11 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ, загл. изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г./ при изплащане на суми за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващи се лица /лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО/ осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Тези лица внасят дължимите осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО /при деклариране на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ/.

Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО и чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4-6 от КСО /включително лицата, работещи без трудово правоотношение/, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения в наредбата ред.
Здравното осигуряване на лицата, работещи без трудово правоотношение, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а” - „в” от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Този ред е уеднаквен с осигурителния режим, регламентиран в КСО, с изключение на случаите, при които лицата получават пенсия. В ЗЗО липсва текст, аналогичен на цитираните по-горе разпоредби, относно здравното осигуряване на пенсионерите, които полагат труд без трудово правоотношение. Ето защо, здравноосигурителни вноски се дължат и когато изпълнителят по договора за работа без трудово правоотношение е пенсионер.

Във връзка с гореизложеното следва да отбележим, че изразеното становище е само принципно и определя общия осигурителен режим за социално и здравно осигуряване на работещите без трудово правоотношение лица. Тъй като писмените становища ангажират администрацията на Националната агенция за приходите /чл. 17, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/, конкретен отговор на въпроса, дали следва да внасяте здравноосигурителни вноски за лицето, което сте наели по граждански договор да изпълнява фунукциите на финансов контрольор в училището, не може да бъде даден без предварително детайлно проучване на нормативната уредба, регламентираща предварителния контрол в публичните организации от системата на образованието.
Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор /чл.1 от ЗФУКПС/. Според чл. 2, ал. 2 от ЗФУКПС, организации от публичния сектор по смисъла на този закон са:

 • организациите, разпореждащи се със средства от държавния бюджет;
 • организациите, разпореждащи се с извънбюджетни средства;  
 • организациите, разпореждащи се със средства от общинските бюджети и фондове;
 • организациите, разпореждащи се със самостоятелни и/или автономни бюджети, включително Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса;
 • организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република България;
 • организациите, разпореждащи се със средства по фондове и програми от Европейския съюз;
 • търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
 • други организации, разпореждащи се с публични средства по силата на нормативен акт.

  В чл. 7, ал. 1, т. 15 от ЗФУКПС е посочено, че ръководителите на организациите по чл. 2 отговарят за  въвеждането на вътрешни правила за финансово управление и контрол с административен акт или система от актове. Те въвеждат контролни дейности, включващи писмени политики и процедури, създадени да дават разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници, определени в процеса на управление на риска /чл. 13, ал. 1 от ЗФУКПС/. Създаваните и прилагани от тях контролни дейности трябва да включват най-малко изброените в чл. 13, ал. 3 от закона политики и процедури, сред които:  

  • система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на организацията по чл. 2 и лицето, отговорно за счетоводните записвания /т.3/;
  • предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията /т. 5/;

Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗФУКПС редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол се определят от ръководителите на организациите по чл. 2 в съответствие с указанията на министъра на финансите.
С писмо с изх. № 9107-18/26.01.2012 г. на Министерството на образованито, младежта и науката и изх. № 91-00-90/16.02.2012 г. на Министерството на финансите до организации от публичния сектор, в т.ч. Регионалните инспекторати по образованието, са дадени указания и разяснения във връзка с прилагането на системата на делегирани бюджети през 2012 г. В т. 35 от същото е указано следното:
При разпореждането със средствата на училището /§48, ал. 1, т. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г./ в условията на делегиран бюджет се прилага системата на двоен подпис и предварителен контрол на законосъобразност. Редът и начинът за прилагане на тези системи следва да бъде уреден с вътрешни правила в съответствие с принципите на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Препоръчва се вторият подпис да се полага от счетоводителя на училището.

Предварителният контрол за законосъобразност върху задълженията и разходите се възлага от директора на служител от училището или на външно лице, който добре познава спецификата на дейността. Възможно е това лице да бъде служител на ПРБК. При всички случаи предварителният контрол обхваща само преценка за законосъобразност и трябва да бъде организиран по начин, по който да изпълява ефективно предназначението си, като ползите от него не превишават разходите. На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор директорът отговаря и се отчита пред горестоящия ръководител за своята дейност по отношение на финансовото управление и контрол на училището, при условия и ред, определени от съответния ПРБК.

От цитираните разпоредби е видно, че министърът на финансите издава методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол и указания относно реда и начина за осъществяване на предварителния контрол в организациите по чл. 2 от ЗФУКПС. Доколкото към запитването не сте приложили документи, които да обосновават и подкрепят изложените в него факти и обстоятелства, Ви обръщаме внимание, че изразеното от нас принципно становище не ангажира приходната администрация, в случай че коментираните правоотношения не са съобразени с изискванията на нормативната уредба, регламентираща предварителния финансов контрол в организациите от публичния сектор. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама