Последно променен на Вторник, 22 Януари 2013 15:05

Въпрос : Следва ли да се признава трудов и осигурителен стаж положен в ЕС Великобритания 4г. и Чехия 3 г., като основание за ползване на майчинство в България

Отговор : Задължението за зачитане като трудов стаж по българското трудово законодателство на периоди на работа в ЕС е установено в чл.351, ал.2 от Кодекса на труда, според която трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

По отношение на осигурителните периоди, придобити в други държави-членки та ЕС и тяхното зачитане в България като осигурителен стаж, тъй като трудов и осигурителен стаж са две различни понятия, следва да знаете, че се прилагат Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и неговия прилагащ Регламент № 987/09. Те имат пряко действия зе българия и предимство пред нормите на вътрешното ни право, които им противоречат. Пълният им текст можете да намерите на следния адрес:

Социални права в ЕС

Съгласно чл. 6 от Р 883 компетентната институция на държава-членка съгласно чието законодателство:
— придобиването, запазването, времетраенето или възстановяването на правото на обезщетения,
— обхвата на законодателството, или
— достъпа до или освобождаването от задължително, доброволно или продължено осигуряване по избор на лицето,
зависи от завършването на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост или пребиваване, зачита до необходимия размер периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост или пребиваване, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава-членка, все едно че периодите са завършени съгласно прилаганото от нея законодателство! / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама