Последно променен на Вторник, 22 Януари 2013 15:05

Право на обезщетение за безработица в България след работа в страна членка на ЕС

Въпрос : Близо 2 години работя в стана-членка на ЕС на постоянен трудов договор. В периода на пребиваването ми са плащани всички видове осигуровки и данъци.Налага ми се да се прибера за постоянно в България. Ще имам ли право на обезщетение за безработица от бюрото по труда в България?

Отговор : В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност във връзка с обезщетенията са безработица, се прилагат Регламент № 883/2004 и Изпълнителният Регламент №987/2009. Тези регламенти уреждат набора от осигурителни права, с които разполага всеки гражданин на страна – членка на ЕС или членовете на неговото семейство в хипотезата, при която са живели и/или работили в няколко държави- членки на ЕС, както и процедурата по тяхното реализиране.
Съгласно разпоредбите на Регламент №883/2004, в качеството Ви на лице, осъществявало дейност като наето или като самостоятелно заето лице в една държава – членка на ЕС, към Вас се прилага законодателството на тази държава – членка и съответно натоварена с изплащането на Вашето обезщетение за безработица е компетентната институцията в държавата, в която последно сте полагали труд. Т.е. Вие бихте имали право на обезщетения за безработица, ако сте били осигурявани за този риск и отговаряте на изискванията на законодателство в която сте работили за отпускането на тези обезщетения.
При определени условия обезщетенията за безработица могат да бъдат получени и в България, при завръщането Ви тук.
Условията за това са предвидени в чл. 64 от Р 883/04 и чл.55 от Р987/09 и са:
- да сте регистриран като търсещ работа и да сте били на разположение на службите по заетостта в държавата, в която сте работили най-малко четири седмици след като сте станали безработен. Възможно е компетентните служби да ви дадат разрешение за заминаване и преди този срок.
- преди заминаване да информирате съответната служба и да изисквате документ, удостоверяващ, че запазвате правото си на обезщетения (преносим документ U2) и информиращ Ви за срока и обстоятелствата при които можете да запазите това право.
- в седемдневен срок от заминаването трябва да се регистрирате в Дирекция "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта в България, като лице, което търси работа, където ще бъдете информиран за задълженията си. В извънредни случаи и този срок може да бъде удължен от компетентните служби или институции. Дори да не успеете да представите съответния документ, българската институция трябва да се обърне към компетентната чуждестранна институция, за да получи необходимата информация,
След като изпълните горепосочените условия, правото Ви на обезщетение ще се запази за срок от три месеца от датата, на която сте престанали да бъдете на разположение на службите по заетостта на държавата – членка, която сте напуснали, като този срок може да бъде удължаван от компетентните служби най-много с три месеца (т.е. общият срок, за който можете да запазите правото си на обезщетение за безработица достига до 6 месеца). Кандидатствайте за удължаване на срока колкото се може по-рано. Трябва да подадете заявление за това преди края на първоначалния 3-месечен срок. Обезщетенията се определят по същото законодателство от компетентната чуждестранна институция и се отпускат директно на Вас по банковата Ви сметка. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама