Последно променен на Вторник, 22 Януари 2013 14:57

Въпрос : Съгласно чл.28 ал.3 на НПОС правото и размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определят от датата, от която е определен крайният процент на трайно намалената работоспособност. Следва ли да се разбира, че необходимия минимум години стаж по чл.74 ал.1 от КСО се изчислява към тази дата ?

Отговор : Съгласно чл. 22 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизиране, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа, както и за инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпване на работа - от датата на заявлението по чл. 94 КСО. При пенсия за инвалидност поради общо заболяване към тази дата лицето трябва да има изискващия се осигурителен стаж по чл. 74 КСО.
Разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от НПОС се прилага само в случаите по чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, който урежда начинът, по който се определя крайният процент на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) при наличие на множествени увреждания). В този случай, когато е определен краен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, правото и размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определят от датата, от която е определен крайният процент на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.
За конкретна преценка за наличието на изискуемия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност се обърнете към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където е необходимо да представите експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) и документите за осигурителен стаж, с които разполагате. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама