Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения

Регламент за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71

Заповед № RD01-69 на Министъра на труда и социалната политика от 21.01.2010 за утвърждаване на указание за издаване и попълване на формуляр Е 116 за граждани на европейската общност/ЕИП  при престой/пребиваване извън компетентната държава

 

Реклама