Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 16:30

Относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013г. (ДВ, бр.99от 14.12.2012г.), в сила от 1 януари 2013 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

Размери и разпределение за 2013 г. на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”

I. Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО

Размери

1. За фонд „Пенсии”

Размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за 2013 г. са:

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО;

- 40,8 но сто за лицата по чл. 69 от КСО.

за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за лицата по чл. 69а от КСО;

- 35,8 на сто за лицата по чл. 69 от КСО.

за лицата, които съгласно чл. 127, ал. 5 не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд – 40,8 на сто.

С § 6, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г. са направени изменения и допълнения в разпоредбата на чл. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Точки 1 и 2 на ал. 1 са изменени, като размерите на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” за лицата, които се пенсионират при условията на чл. 69 от КСО са регламентирани с отделни разпоредби. Осигурителната вноска за фонд „Пенсии” за тези лица е увеличена спрямо предходната 2012 г. с 20 на сто.

Лицата по чл. 69 от КСО са:

 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

 • държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

 • държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;

 • държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;

 • следователите и младши следователите;

 • държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност”;

 • служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 52г, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за министерството на вътрешните работи;

 • служителите на длъжност "водолаз" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.

Създадена е нова т. 3 в ал. 1 на чл. 6, съгласно която вноската за фонд „Пенсии” на ДОО за служителите в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерството на отбраната и Държавна агенция "Национална сигурност", които съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 5 от КСО не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, е определена в размер 40,8 на сто.

2. За фонд “Общо заболяване и майчинство”

Вноската за фонд “Общо заболяване и майчинство” и за 2013 г. се запазва в размер 3,5 на сто;

3. За фонд “Безработица”

Вноската за фонд “Безработица” и за 2013 г. се запазва в размер 1 на сто;

4. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Осигурителната вноска е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 на сто по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 13 от ЗБДОО за 2013 г.

5. Във връзка с разпоредбата на чл. 4а от КСО, осигурителните вноски за морските лица за фондовете на ДОО са непроменени спрямо 2012 г. и са:

За фонд „Пенсии”

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;

- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

За фонд “Общо заболяване и майчинство”:

3,5 на сто.

За фонд “Безработица”:

1 на сто.

За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

- 1,1 на сто (вноската не се определя съобразно основната икономическа дейност на осигурителя).

Разпределение

1. За фонд „Пенсии”

Разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за 2013 г. се запазва:

за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

17,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

7,9 на сто за сметка на осигуреното лице;

9,9 на сто за сметка на осигурителя, когато лицето работи при условията на ІІІ категория труд;

12,9 на сто за сметка на осигурителя, когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд

за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

12,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;

5,7 на сто за сметка на осигуреното лице;

7,1 на сто за сметка на осигурителя, когато лицето работи при условията на ІІІ категория труд;

10,1 на сто за сметка на осигурителя, когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд.

2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”

Съотношението, в което се разпределят осигурителните вноски за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” за 2013 г. се запазва (60:40)

за фонд“Общо заболяване и майчинство”:

1,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

2,1 на сто за сметка на осигурителя;

3,5 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице.

за фонд “Безработица”:

0,4 на сто за сметка на осигуреното лице;

0,6 на сто за сметка на осигурителя.

3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”

Осигурителните вноски за фонда са за сметка на осигурителя (чл. 6, ал. 6 от КСО).

4. Във връзка с разпоредбата на чл. 4а от КСО осигурителните вноски за морските лица за фондовете на ДОО са изцяло за тяхна сметка.

II. Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДЗПО

На основание чл. 157, ал. 1 от КСО размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2013 г. са:

1. За Универсален пенсионен фонд – 5 на сто.

Разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен през 2013 г. се запазва:

- 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

- 2,8 на сто за сметка на осигурителя.

Самоосигуряващите се лица и морските лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка (чл. 157, ал. 5 от КСО).

2. За професионален пенсионен фонд:

 • 12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;

 • 7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.

На основание чл. 157, ал. 4 от КСО вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителя, с изключение на вноските за морските лица, които са изцяло за тяхна сметка.

III. Размер и разпределение на осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд

Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд за 2013 г. се запазва в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (основание § 22, ал. 7 от ПЗР на КСО).

Осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДОО (основание § 2, ал. 1 от ПЗР към ЗБДОО за 2013 г.).

IV. Вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” („ГВРС”)

За 2013 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2013 г.).

Към настоящото становище е приложена таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2013 г.

V. Размери на месечния осигурителен доход за 2013 г.

С чл. 8 от ЗБДОО за 2013 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

 • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.

- Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца (основание - Забележка 1 към Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.)

- Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия (основание - Забележка 2 към Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.).

- Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор (основание - Забележка 3 към Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.).

- Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството (основание - Забележка 4 към Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.).

минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемият им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2013 г.).

За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а“ – 420 лв. (чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2013 г.).

минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2013 г.).

от 01.01.2013 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е увеличен спрямо 012 г. от 2000 на 2200 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2013 г.).

VI. Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2013 г.

Със ЗБДОО за 2013 г. са направени и следните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване:

1. чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО думите „чл. 69, ал. 5” се заменят с думите „чл. 69, ал. 6”. Изменението е техническо и е свързано с промяна на номерацията на алинеите в чл. 69 от кодекса - досегашната ал. 5 става ал. 6 във връзка със създаването на нова ал. 5 към въпросната разпоредба.

2. чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО – прецизиран е кръгът на лицата, които са задължително осигурени по реда на тази разпоредба, както следва:

- управители, прокуристи и контрольори на търговски дружества и на еднолични търговци;

- синдици и ликвидатори;

- членове на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества;

- лица, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества.

3. чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО от текста на разпоредбата са заличени думите „и получаващи доходи". В резултат на изменението, получаването на доходи е изключено като основание за попадане сред лицата, които са задължително осигурени по тази точка.

4. алинея 8 в чл. 4 от КСО се отменя, в резултат на което докторантите са изключени от кръга на осигурените по кодекса лица.

Времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор”, е добавено към периодите по чл. 9а от КСО (Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата).

В тази връзка е изменена и ал. 6 на чл. 9а от КСО.

5. чл. 6, ал. 5 от КСО разпоредбата е допълнена, вследствие на което осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 10 от кодекса се дължат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната. Допълнението е в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 5 от КСО относно зачитане на осигурителен стаж за тези лица.

6. чл. 9, ал. 3 от КСО

- т. 1 – разпоредбата е прецизирана, тъй като за осигурителен стаж по тази точка се зачита и времето, през което лицата са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони.

- т. 2 с промяната в разпоредбата се определя крайната дата от периода, който се зачита за осигурителен стаж по тази точка - до възстановяването на лицето на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган.

10. Параграф 22о от ПЗР на КСО, съгласно който за периода до 31 декември 2012 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто среднодневното уговорено възнаграждение, става постоянна разпоредба в чл. 40, ал. 5 от КСО.

11. чл. 127, ал. 5 – с изменението на разпоредбата, от кръга на лицата, които не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд отпадат служителите в Специалната куриерска служба на Министерство на транспорта и съобщенията.

От 01.01.2013 г. тези лица задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са родени след 31 декември 1959 г. и са осигурени във фонд „Пенсии” на ДОО.

IV. Промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.09.2012 г.

Освен изброените по-горе промени в кодекса, направени със ЗБДОО за 2013 г., следва да бъдат взети предвид и промените, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 81 от 23.10.2012), в сила от 1 септември 2012 г.

1. чл. 4, ал. 1, т. 10 от КСО. С тази разпоредба е въведена нова категория лица, които са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Това са кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт.

2. чл. 6, ал. 5 – във връзка със създадената нова т. 10 в чл. 4, ал. 1 от КСО е допълнена и разпоредбата на чл. 6, ал. 5 от КСО. С допълнението изрично се посочва, че осигурителните вноски за кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт се дължат върху получените или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и са за сметка на бюджета на съдебната власт.

3. чл. 9, ал. 1, т. 2 от КСО – към лицата, за които осигурителния стаж се зачита по реда на тази разпоредба, са добавени кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт. Изменението е във връзка със създадената нова т. 10 в чл. 4, ал. 1 от КСО.

Приложение: Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2013 г.

Изпълнителен Директор на НАП /КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

 

Реклама