Последно променен на Петък, 14 Декември 2012 14:03

ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо изх. № 91-01-47 от 23.02.2012 г. на ГД "ОКП", ГД "Пенсии" и отдел "Правен", относно заверяването на осигурителните книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване

С т. 1 на цитираното писмо са дадени указания за реда и начина за заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица с цел подаване на документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Предвид обстоятелството, че цитираните указания следва да се прилагат и в случаите, отнасящи се до заверяване на осигурителните книжки на лицата подали заявления за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и по § 4 от ПЗР на КСО, абзац трети от т. 1 на указанието се променя така:

В случаите, в които датата, до която самоосигуряващите се желаят да бъде заверена осигурителната им книжка, е след 31.12.2011 г., проверка за наличие на заявена дата на прекъсване или прекратяване на трудовата им дейност пред компетентната ТД на НАП се извършва само когато тази дата, предхожда датата на навършване на възрастта по чл. 68 от КСО или по § 4 от ПЗР на КСО. Ако лицето е прекратило дейността си и е внесло дължимите си осигурителни вноски, осигурителната книжка се заверява до посочената в заявлението дата. Ако се установи, че лицето не е прекратило дейността си, по аргумент на чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО във връзка с чл. 4, ал. 6 от КСО, осигурителната книжка не подлежи на заверка, докато не се внесат дължимите до датата на навършване на възрастта по чл. 68 от КСО или по § 4 от ПЗР на КСО осигурителни вноски.

Следва да се има предвид, че за 2012 г. възрастта за отпускане на ранна пенсия по общите условия на § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на КСО за жените е 47 години и 4 месеца при първа категория труд и 52 години и 4 месеца при втора категория труд, а за мъжете - 52 години и 4 месеца при първа категория труд и 57 години и 4 месеца при втора категория труд. За 2013 и 2014 г. възрастта за жените и за мъжете се повишава с още по 4 месеца на година. Срокът на действие на разпоредбата е до края на 2014 г. включително, като от 1.01.2015 г. ранното пенсиониране на осигурените в професионален пенсионен фонд лица ще се извършва от съответните фондове по реда и условията на чл. 168 КСО.

Подобни статии:
 

Реклама