Последно променен на Събота, 08 Декември 2012 14:04

Пенсионер, работещ по трудово правоотношение, получава възнаграждение и по граждански договор в размер под минималната работна заплата.

Интересувате се, за това лице, дължими ли са осигурителни вноски върху възнаграждението по гражданския договор.

Предвид изложеното, становище на НАП:

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и не са осигурени на друго основание през съответния месец подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, ако получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността.

Когато лицата са осигурени на друго основание през съответния месец, се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение за работа без трудово правоотношение, независимо от неговия размер (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО). На основание чл. 6, ал. 10 от КСО, в тези случаи всеки от осигурителите дължи поотделно осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, но общият осигурителен доход за лицето, върху който се изчисляват вноските не трябва да бъде по-голям от определения месечен размер на максималния осигурителен доход и се внасят по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал.1 и 2 ( в т.ч. доходи по трудови правоотношения);

2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски, неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Съгласно чл. 4, ал. 6 от КСО лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4-6 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват само по свое желание.

Здравното осигуряване на лицата, работещи без трудово правоотношение, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а” - „в” от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Редът за внасяне на здравноосигурителните вноски е уеднаквен с осигурителния режим, регламентиран в КСО, с изключение на случаите, при които лицата получават пенсия. В ЗЗО липсва текст, аналогичен на упоменатата по-горе разпоредба, относно здравното осигуряване на пенсионерите, които работят без трудово правоотношение, поради което здравни вноски следва да се внасят и когато изпълнителят по договора за работа без трудово правоотношение (граждански договор) има отпусната пенсия.

Здравноосигурителните вноски за лицата, работещи без трудово правоотношение, когато са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение (чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗЗО).

На основание чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т.1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от КСО.

Във връзка с гореизложеното следва да се обобщи, че върху изплатените възнаграждения на пенсионери, работещи без трудови правоотношения, осигурителни вноски за фонд „Пенсии" се дължат само ако лицата изберат правната възможност, предвидена в чл. 4, ал. 6 от КСО. За тези лица, когато са осигурени и по трудово правоотношение, задължително се дължат здравноосигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение за работа без трудово правоотношение, независимо от неговия размер. / Въпроси и отговори НАП

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6; чл. 4, ал. 6; чл. 6, ал. 10;
ЗЗО: чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а”- „в”; чл. 40, ал. 1, т. 6

 

Реклама