Последно променен на Сряда, 28 Ноември 2012 15:52

Следва ли пенсионер, с отпусната пенсия за инвалидност, да се осигурява здравно за осъществяваната патентна дейност?

Към писмото прилагате запитване на М…А…М… с ЕГН ………… до Вас, в което е посочено, че той е пенсионер и съгласно Кодекса за социално осигуряване и в унисон с Конвенцията за правата на хората с увреждания е осигурен за сметка на държавния бюджет. Лицето твърди още, че никъде в международното и българското законодателство не е посочено, че при започване на някаква дейност от страна на хора с увреждания, осигуряването им за сметка на държавата трябва да бъде прекратено, а лицата с увреждания да се осигуряват за своя сметка. Прилагате още копия на експертно решение на ТЕЛК № ........../26.11.1997 г., Годишни данъчни декларации за 2010 г. и 2011 г., Приложение № 7 – доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, от които е видно, че лицето е инвалид и упражнява дейност като едноличен търговец.

Предвид изложеното и с оглед разпоредбите на задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:

На основание чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;

4. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.

По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 отКСО).

В чл. 4, ал. 6 от КСО е указано, че лицата, които упражняват дейностите по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6 от същия член, сред които попада и дейността като едноличен търговец, и същевременно имат отпусната пенсия, се осигуряват социално по свое желание. Така на този кръг от лица е предоставен избор относно това да се осигуряват социално или не. Те са освободени от задължението за внасяне на осигурителни вноски по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО и могат да се осигуряват социално, само ако желаят.

Задължителното здравно осигуряване е уредено в отделен закон. В чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗО) е определен кръгът на задължително здрвно осигурените лица в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Редът и доходите върху които се дължат здравноосигурителните вноски са регламентирани в чл. 40 от същия закон.

Пенсионерите са обособени в самостоятелна група ( чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО) и е указано, че дължимите за тях здравноосигурителни вноски са за сметка на републиканския бюджет върху размера на пенсията или сбора от пенсии, без добавките към тях. Следователно, когато тази категория лица не упражняват трудова дейност и основният получаван от тях доход е от пенсия няма нормативно изискване да правят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

В ЗЗО липсва разпоредба аналогична на чл. 4, ал. 6 от КСО, която да дава възможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица, когато упражняват трудова дейност. Поради това работещите пенсионери, които реализират доходи от трудова дейност, дължат здравноосигурителна вноска върху доход, определен от законодателя за съответната група, в която попадат. На основание ;чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, в т.ч. едноличните търговци се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване ; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Следователно пенсионерите, в т.ч. тези на които е отпусната пенсия за инвалидност, когато упражняват трудова дейност, като самоосигуряващи се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка по горе описания ред, а върху размера на получаваната пенсия вноските са за сметка на републиканския бюджет.

Обръщаме Ви внимание, че в същия смисъл е установена трайна съдебна практика (Решение № 8725 от 20.06.2011 г. на ВАС по адм. д. № 14429/2010 г., VІ о., Решение № 16161 от 29.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 8159/2009 г., I о., Решение № 13210 от 6.11.2009 г. на ВАС по адм. д. № 7449/2009 г., VI о., Решение № 4356 от 25.04.2006 г. на ВАС по адм. д. № 1531/2006 г., VI о. и др.)./ Въпроси и отговори НАП

КСО: чл. 4, ал. 3, 4 и 6;
ЗЗО: чл. 33; чл. 40, ал. 1, т. 2 и 4

 

Реклама