Последно променен на Вторник, 20 Ноември 2012 16:57

По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” Ви уведомяваме за следното:

Интересувате се дали документът, който прилагате, представляващ писмо-отговор на Ваше запитване до HM Revenue & Customs – Великобритания, е достатъчно доказателство за да бъде коригиран здравноосигурителният Ви статус за периода от 21.01.2007 г., когато сте регистриран като самостоятелно заето лице, до 10.08.2012 г. – датата, на която е изведено писмото.

Във връзка с изложеното, изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЗО /нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. / не са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.

Съгласно § 1, т. 22 от ДР на ЗЗО "правила за координация на системите за социална сигурност" са правилата, въведени с Регламент /ЕИО/ № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността-наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент /ЕИО/ № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент /ЕИО/ № 1408/71 на Съвета, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят.

Ако за лице - български гражданин, за времето от 01.01.2007 г. до настоящия момент е определено като приложимо законодателството на друга държава-членка, съгласно правилата на координационните регламенти в сферата на социалната сигурност, то може да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите /НАП/, като представи документ, удостоверяващ приложимото спрямо него законодателство /Е101, А1 и др./, документ, удостоверяващ осигурителни периоди /Европейска здравноосигурителна карта, Е 104, Е 106 и др./ и други.

Когато лицата, за които се прилагат координационните правила на горепосочените регламенти, упражняват трудова дейност на територията само на една държава-членка, удостоверение за приложимото законодателство /Е 101, А1/ не се издава, тъй като приложимо за тях е законодателството на държавата по трудова заетост, т.е. няма конфликт между законодателства на две или повече държави-членки. В тези случаи, лицата могат да удостоверят факта, че попадат в обхвата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО пред НАП, като представят други формуляри, издавани съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по Регламент /ЕИО/ № 1408/71 или аналогичните по Регламент /ЕО/ № 883/2004, Европейска здравна карта или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държава-членка, в които изрично да е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.

От съдържанието на приложения документ е видно, че от 21.01.2007 г. Вие сте регистриран като самостоятелно заето лице в HM Revenue & Customs – Великобритания и сте си платили всички осигуровки. От писмото, което сте получили става ясно още, че статутът Ви на самостоятелно заето лице не е потвърден от посочената институция, тъй като той зависи от сроковете и условията, при които работите по всяко време. Не са конкретизирани също така периодите на осигуряване и осигурените рискове, които би следвало да включват и задължително здравно осигуряване съгласно законодателството на тази държава.

С оглед гореизложеното, горецитираното писмо не може да послужи като доказателство за периодите, през които сте подлежали на задължително здравно осигуряване като самостоятелно заето лице във Великобритания и за които искате да бъдете освободен от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски в България. За да се „изчистят” в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица месеците без здравно осигуряване за визирания в запитването Ви период е необходимо да представите /лично или чрез упълномощено лице/ в съответната териториална дирекция или офис на НАП документ, издаден от компетентната институция във Великобритания, удостоверяващ принадлежността Ви към здравноосигурителната й система, Европейска здравна карта или друг документ, в който изрично да е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.

Доказателствените документи се преценяват от органите по приходите в компетентната териториална дирекция или офис на НАП съобразно предоставените им правомощия и компетентност. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама