Последно променен на Вторник, 13 Ноември 2012 15:24

При пенсиониране времето на обучение по чл. 9а, ал. 1 КСО и на “закупения” по ал. 2 на чл. 9а КСО осигурителен стаж се удостоверяват пред пенсионния орган с удостоверение по утвърден образец – УП-16. Удостоверението се издава от служителите на дирекция/отдел “Краткосрочни плащания и контрол (КПК)” при териториалните поделения на НОИ. Удостоверение УП-16 се издава след представяне на документите за съответния вид “закупен” осигурителен стаж:

  • документ за внесените осигурителни вноски – платежното нареждане от банката – за чл. 9а, ал. 1 и 2.
  • диплома за завършено висше или полувисше образование за чл. 9а, ал. 1.
  • документ, удостоверяващ срока на обучението – удостоверение или уверение - за чл. 9а, ал. 1.

Удостоверението за срока на обучение се представя в случай, че се закупува целия срок на обучение - от ден, месец, година до ден месец година, тъй като в дипломите обикновено е посочен срок на обучение с начало и край - конкретна учебна година или най-много от месец до месец. Източник НОИ

 

Реклама