Последно променен на Сряда, 07 Ноември 2012 11:07

Относно : прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете:

Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (основание чл, 4, ал. 3, т.2 от КСО). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (основание чл. 4 ал. 4 от кодекса). Видът на осигуряването се определя с декларация, която се подава по реда на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лиза /НООСЛБГРЧМЛ/ (основание чл. 1, ал. 3 от наредбата).
Осигуряването възниква от деня, в който едноличните търговци, започват да упражняват трудова дейност по 1л. 4, ал. 3, т. 2 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й ( основание чл. 10 от кодеска). Задължението за осигуряване за тези лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до дейното прекъсване или прекратяване (основание чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Лицата, осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност бременност и раждане или отглеждане на малко дете (чл. 3, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).

Осигурително вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение (чл. 3, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ). Тези периоди се зачитат за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски (основание чл. 9, ал. 2 т. 5 от КСО). За въпросните периоди не се подава декларация за прекъсване на дейността (основание чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

КСО и НООСЛБГРЧМЛ не обвързват прекъсването на трудова дейност от едноличните търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете със сключване и вписване в търговския регистър договор за прокура. Това означава, че едноличните търговци не са длъжни по закон да доказват с договор за прокура прекъсването на трудова дейност както за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, така и за периодите на отглеждане на малко дете.

По презумпция едноличните търговци, не упражняват трудова дейност за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете. В тази връзка, както вече беше отбелязано, за тези периоди не се подава декларация на прекъсване на дейността. Ако не се упражнява трудова дейност, тези периоди се зачитат за осигурителен стаж на едноличния търговец, без да се правят осигурителни вноски.

Упражняването на трудова дейност се установява по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс в хода на съответното производство. В случай, че през въпросните периоди се упражнява трудова дейност, едноличния търгове дължи вноски за държавното обществено осигуряване на основание чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 6 и чл. 6, ал. 8 от КСО.

Изпълнителен директор на НАП:
Красимир Стефанов

Подобни статии:
 

Реклама