Последно променен на Сряда, 07 Ноември 2012 10:59

Относно: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба Н-8 от 2005г. За съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, свързани с държавното обществено осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО

С §6 от Закон за измение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (ДВ, бр. 58 от 31.07.2012), в сила от 1.08.2012г. са направени следните изменения и допълнения в КСО:

Създадена е нова ал.9 на чл. 4, като с разпоредбата се дава право на съпрузите на лицата по чл. 4 ал. 3, т.1 и 4 от КСО да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, сарост, смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4А от същия кодекс.

Осигуряването се извършва със съгласието на лицето по чл. 4 ал. 3, т.1/т. 4 от КСО и при условие, че съпрузите участват в упражняваната трудова дейност. Осигурителните вноски за съпрузите на лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на лицата регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители- върху минималния осигурителен доход за земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

На основание разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от КСО лицата родени след 31.12.1959г., които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 9 от КСО подлежат и на осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

С разпоредбата на чл. 4, ал. 9 от кодекса са въведени условията при кумулативното изпълнение, на които съпрузите на посочените лица могат да се осигуряват по свое желание:
Да бъдат съпруг/съпруга на лице, упражняващо свободна професия и/или занаятчийска дейност (чл. 4 ал. 3, т. 1 от КСО) или на лице, което е регистриран земеделски производител или тютюнопроизводител (чл. 4 ал.3, т. 4 от КСО);
Да не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 1,2 и 4 и\или чл. 4А от КСО;
Да участват със съгласието на лицето по чл. 4 ал. 3, т. 1 или т. 4 от КСО в упражняваната от него търговска дейност.

По първото от посочените условия следва да се има предвид, че отношенията основани на брак се уреждат със Семейния кодекс. Именно в този кодекс е регламентирано, че само граждански брак сключен във формата , предписана от Семейния кодекс (СК) поражда последиците, които законите свързват с брака (чл. 4 от СК). Основанията за прекратяване на брака също се регламентират с чл. 44 от СК, като бракът се прекратява със смъртта на единия от съпрузите с унищожаването на брака; с развод. С прекратяването на брака се прекратява правото на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 9 от КСО.

По отношение на третото условие следва да бъде обърнато внимание, че задължително изискване, за да възникне правото на самоосигуряване за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО е за съответния период, съпрузите им (лицето по чл. 4 ал. 3, т. 1 или т. 4 от КСО) да упржнават трудова дейност. Когато лицето по чл. 4 ал. 3, т. 1 или т. 4 от КСО не извършва трудова дейност – съпругът/съпругата му няма основание да се осигурява по реда на чл. 4, ал. 9 от КСО.

С допълнението в чл. 5 ал. 4, т. 2 от кодекса се въвежда задължение за лицата по чл. 4 ал. 9 от КСО да подават декларация за сумите за осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Предвид допълнението в чл. 8, ал. 1 от КСО лицата по чл. 4, ал. 9 могат да се осигуряват и чрез осигурителни каси.

Във връзка с посочените промени в КСО от министъра на финансите е издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. в ДВ. бр. 68 от 4.09.2012г.).

С направените допълнения в наредбата от 1 август 2012г. се създава ред за подаване на данните по чл. 5, ал. 4 т. 1 и 2 от КСО за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 и 4 от същия кодекс, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. В този смисъл изменени и допълнени са следните разпоредби на Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:

1. Допълнена е разпоредбата на чл. 2 , ал. 2 като за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО е въведено задължение да подават декларация обр. 6. Съгласно допълнение в чл. 2, ал. 2 т. 1 същите лица попълват по реда предвиден за самоосигуряващите се лиа в декларация обр. 6 ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП.
2. С направените промени в чл. 3, ал. 1 т.2, б "б" е регламенирано, че декларация образец 1 за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО се подава от самоосигуряващите се лица (по чл. 4, ал. 3, т.1 или т. 4 от КСО) до 20 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, с което изразяват своето съгласие за осигуряване по реда на чл. 4, ал. 9 от КСО на съпруга/ съпругата.

С новосъздадената т. 3 в ал. 3 на чл. 3 е регламентирано, че лицата по чл. 4 ал. 9 от КСО подават еднократно декларация образец 5 в срок до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година. Декларацията може да се коригира от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО до изтичане на срока за подаването й (чл. 3 ал. 5).

3. Направено е допълнение в § 2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба Н-8 от 29 декември 2005г., като лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО се добавят към задължените лица по смисъла от наредбата.
4. Предвид цитираните промени в Указанията за попълване на декларация обр. 1 (приложение 1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата) са направени следните изменения и допълнения:
Допълнено е изречение четвърто по отношение на срока за подаване на декларацията от самоосигуряващите се лица, за лицата по чл. 4 ал. 9 от КСО – 20-о число на месеца следващ месеца за който се отнасят данните.
В т.12 е създадена нова позиия 96- за лицата по чл. 4 ал. 9 от КСО
Допълнена е т. 16.3 тъй като лицата по чл. 4 ал. 9 от КСО следва да попълват тази точка когато ползват права, свързани с осигуряването им за майчинство.
5. Направени са следните изменения и допълнения в Указанията за попълване на декларация обр. 6 (приложение 4 към чл. 2, ал. 2 от наредбата):
Със създаденото изречение шесто в указанието е възпроизведена разпоредбата на чл. 3, ал. 3 т.3 от наредбата.

Изрично се посочват полетата на декларацията, които лицата по чл. 4 ал. 9 от КСО попълват за да декларират осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване за тяхна сметка.

Лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, както самоосигуряващите се лица, в декларация обр. 6, която подават еднократно , попълват а месец- число 13 и предходната календарна година, не се попълва полето на т. 18- Дата на изплащане/начисляване.

Ето един пример в прикачения файл.

Изпълнителен директор на НАП Красимир Стефанов

 

Реклама