Последно променен на Понеделник, 09 Април 2012 14:56

Според представената фактическа обстановка в запитването, двамата съдружници в представляваното от Вас дружество са декларирали при регистрацията си като самоосигуряващи се лица в Националната агенция за приходите /НАП/, че ще се осигуряват за по-високия осигурен риск, включващ и общо заболяване и майчинство, но са подавали декларация образец № 1 и са внасяли осигурителните вноски по размера само за фонд „Пенсии”.

Интересувате се, по какъв начин следва да се отстранят посочените несъответствия, като се има предвид, че за съответните периоди на неправилно осигуряване съдружниците не са ползвали отпуск по болест - чрез корекция на подадените декларации образец № 1 или на декларацията за регистрация на самоосигуряващите се лица.

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и нормативните актове по прилагането му, становище на НАП:

Правото на самоосигуряващите се лица /лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО/ да избират вида на осигуряването си /осигурените рискове, за които да се осигуряват/ се реализира по ред, определен в чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ, загл. изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г./.

Съгласно чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/, в редакцията от 01.01.2002 г. до 31.12.2006 г., видът на осигуряването се определя със заявление, което се подава от осигурения в териториалното поделение на НОИ /от 01.01.2006г. - в ТД на НАП/ в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Видът на осигуряването може да се променя със заявление, подадено до края на месеца, предхождащ месеца на промяната.

Алинея 3 на чл. 1 от НООСЛБГРЧ е изменена, в сила от 01.01.2007 г. /изм. - ДВ, бр. 15 от 2007г./ като изречение второ от същата преминава в новосъздадената ал. 4 със следното съдържание:

Ал. 4 /нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г./ - Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година. Специално за 2007 г., с оглед защита интереса на самоосигуряващите се лица, с § 11 от ЗР на НООСЛБГРЧ този срок бе удължен и самоосигуряващите се лица можеха да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация в срок до 28.02.2007 г.

В сила от 01.01.2008 г., в текста на чл. 1, ал. 3 /доп. – ДВ, бр. 17 от 2008 г./ е добавено изречението: При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

В сила от 01.01.2010 г., разпоредбата на чл. 1, ал. 3 /доп. – ДВ, бр. 2 от 2010 г./ е допълнена с изречение трето: При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

В сила от 01.03.2012 г., е внесена още една промяна в чл. 1, ал. 3 /изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г./, като изречение второ добива следния вид - При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

От цитираните разпоредби е видно, че е налице пряка връзка между задължението за подаване на декларация в определен срок от самоосигуряващото се лице и правото му да избере да се осигурява за един или за повече осигурени социални рискове. Тъй като разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от наредбата са императивни, ако не бъде упражнено правото по посочените разпоредби в установените в тях срокове, същото се преклудира. Преклудирането погасява правото на съответното лице да избере да се осигурява за по-високия осигурен риск – за общо заболяване и майчинство или да промени вида на осигуряването си /независимо в каква посока/.

Ежемесечното внасяне на осигурителни вноски по съответния код за вид плащане, който се вписва в платежния документ, без да е подадена декларация за това, само по себе си не представлява правопораждащ факт. В тази връзка, самоосигуряващо се лице, което е заявило, че ще се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и което не е променило вида на осигуряването си по определения ред на чл. 1, ал. 3 или 4 от НООСЛБГРЧМЛ, не следва да се счита за осигурено за по-високия осигурен риск, независимо от обстоятелството, че е внасяло осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" и за фонд "Общо заболяване и майчинство" и е подавало декларация образец № 1 с данни за този вид осигуряване. В този случай осигурителните вноски, които са над размера за фонд "Пенсии", са внесени неоснователно и при поискване от лицето могат да му бъдат възстановени или прихванати срещу изискуеми публични вземания, събирани от НАП, по реда на чл. 128-129 от ДОПК.

В обратната хипотеза /както е в конкретния случай/, ако лицето е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, но е внасяло осигурителни вноски само за фонд "Пенсии", то натрупва задължения към държавното обществено осигуряване от невнесените осигурителни вноски за този фонд.

На основание гореизложеното, след като самоосигуряващите се съдружници са упражнили даденото им в чл. 4, ал. 4 от КСО право да се осигуряват за по-високия осигурен риск и не са променили вида на осигуряването си в законоустановените срокове и ред по чл. 1, ал. 3 или 4 от НООСЛБГРЧМЛ, то за целия период, през който са упражнявали трудова дейност в това качество, те дължат осигурителни вноски в размера за фонд „Общо заболяване и майчинство”. За посочените периоди те следва да внесат разликата до размера на дължимите осигурителни вноски, а след довнасянето й да подадат коригиращи декларации образец № 1. Съгласно чл. 3, ал. 5 /изм. ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г./ от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица декларации образец № 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. / Въпроси и отговори НАП

 

Реклама