Последно променен на Четвъртък, 05 Април 2012 11:35

В запитването излагате следната фактическа обстановка:

Работите по трудов договор с двама работодатели и сте вписан като вещо лице към Окръжен съд СЗ, но нямате регистрация като лице, упражняващо свободна професия. През предходната година не са Ви възлагани експертизи. На 02.02.2012 г. от съда Ви е възложена първата експертиза, като вещо лице.

Въпросите, които поставяте са:

  1. Трябва ли да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия?

  2. При условие, че работите по трудов договор в две фирми и сте осигурен, възможно ли е да се регистрирате като самоосигуряващо се лице и да декларирате дейност само в периодите, когато сте работили като вещо лице?

  3. Върху какъв минимален доход и от кога следва да се осигурявате?

Предвид изложеното и с оглед разпоредбите на задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по запитването:

Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) за лица, упражняващи свободна професия, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт: нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други.

Според легалната дефиниция, дадена с §1, т. 1 от Наредба № 1/16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица „вещо лице” е специалист със специални знания и умения, включен в списък по чл. 398 от Закона за съдебната власт, както и специалист със специални знания и умения, което е назначено при условията на чл. 396, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

От изложеното следва, че лицата, които упражняват професията на вещо лице” въз основа на предварително вписване в списъка на вещите лица към съответния съд, се обхващат от определението за „лица, упражняващи свободна професия, въведено с чл. 1, ал. 5, т. 1 от НООСЛБГРЧМЛ.

Лицата, които упражняват свободна професия, подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ като срокът, в който следва да подадат заявление за регистрация в Агенцията по вписванията е 7 дни от започване на дейността или промяна на обстоятелствата (чл. 3, ал. 1, т. 9 и чл. 12, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ).

Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).

Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО са самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 от КСО и се осигуряват по ред, определен в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

Задължението за осигуряване за посочените лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ, изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.).

Самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си – само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или и за общо заболяване и майчинство с декларацията по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ при започването или възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ, изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.03.2012 г.). Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година (чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица, включително упражняващите свободна професия, са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). Тези лица определят окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Минималният осигурителен доход, върху който самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски през 2012 г., е определен с чл. 8 от ЗБДОО за 2012 г. В ал. 1, т. 2 от същия член са определени размерите на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, включително свободна професия, съобразно облагаемия им доход за 2010 г., като самоосигуряващи се лица, както следва:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.

За самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г. и тези, които започват дейност през 2011 и 2012 г. е определен минимален месечен осигурителен доход в размер на 420 лева (чл. 8, ал. 2 ат ЗБДОО за 2012 г.).

Максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв.(чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО за 2012 г.).

Лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, внасят осигурителните вноски върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по ред, определен в чл. 6, ал. 10 от КСО:

  1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 (вкл. от трудови правоотношения);

  2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

  3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Лицата, родени след 31.12.1959 г., внасят осигурителни вноски и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Осигурителните вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се внасят върху доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (чл. 157, ал. 6 от КСО).

Здравното осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО се осъществява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона на здравното осигуряване (ЗЗО) - авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. За лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от КСО.

Предвид изложеното, след като сте вписан в списъка на вещите лица към Окръжен съд –…. и упражнявате дейност като вещо лице, Вие подлежите на задължително социално и здравно осигуряване съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 и чл. 127, ал. 1 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. Задължението за внасяне на осигурителни вноски по описания по-горе ред за Вас възниква само за периодите, в които сте упражнявали дейност като вещо лице. Видно от цитираните норми, в НООСЛБГРЧМЛ е предвидена възможност за самоосигуряващите се лица, включително упражняващите свободна професия, в рамките на периода, през който те притежават това качество, да могат да прекъсват трудовата си дейност - чрез подаване на декларация в компетентната ТД на НАП, след което при нейното възобновяване - чрез подаване на повторна декларация в ТД на НАП, отново да се включват в осигуряване по съответния ред на чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО. Следва да имате предвид, че при констатиране на несъответствия или противоречиви данни по декларации, подадени от самоосигуряващи се лица, органите по приходите предприемат действия съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и утвърдените процедури, като упражняването на трудова дейност от самоосигуряващите се лица се установява в хода на ревизионно производство./ Въпроси и отговори НАП

КСО: чл. 4, ал. 3, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 7 и ал. 8; чл. 127, ал. 1; чл. 157, ал. 6;
ЗЗО: чл. 4, ал. 1, т. 2;
НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 5, т. 1; чл. 1, ал. 1, ал. 2 и ал. 3;
ЗБДОО: чл. 8;
ЗРБУЛСТАТ: чл. 3, ал. 1, т. 9; чл. 12, ал. 2;

 

Реклама