Последно променен на Понеделник, 26 Март 2012 17:16

Въпросът, който поставяте, е дали приложеният към запитването формуляр Е 104, издаден от компетентна институция в Република Гърция – Институт за обществено осигуряване, е достатъчно доказателство за освобождаването Ви от задължения за здравно осигуряване в България за посочените в документа осигурителни периоди с оглед възстановяване на здравноосигурителния Ви статус.

Във връзка с изложеното, становище на НАП:

Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЗО /нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. / не са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.

Ако за лице - български гражданин, за времето от 01.01. 2007 г. до настоящия момент е определено като приложимо законодателството на друга държава-членка, съгласно правилата на координационните регламенти в сферата на социалната сигурност, то може да удостовери този факт пред Националната агенция за приходите /НАП/, като представи документ, удостоверяващ приложимо спрямо него законодателство /Е101, А1 и др./, документ, удостоверяващ осигурителни периоди /Европейска здравноосигурителна карта, Е 104, Е 106 и др./ и други.
От приложения към писмото Ви формуляр Е 104 е видно, че документът се издава по прилагане на Регламент на Съвета /ЕИО/ № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността /чл. 9.2, чл. 18.1 и чл. 64/ и регламента за неговото прилагане - Регламент на Съвета /ЕИО/ № 574/72 /чл. 6.2, чл. 16 и чл. 79/. Разпоредбите се отнасят до сумиране на периоди и предвиждат, че когато според законодателството на компетентната държава-членка придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетения зависи от завършването на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване, съответните периоди, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава-членка, се зачитат от тази държава-членка, все едно че са завършени съгласно прилаганото от нея законодателство.
Представеният документ, издаден от компетентна институция на държава-членка на Европейския съюз, удостоверява завършени периоди на осигуряване съгласно законодателството на тази държава-членка. От данните, съдържащи се в документа, може да се приеме, че за посочените в него периоди Вие попадате в персоналния обхват на Регламент /ЕИО/ № 1408/71 г. на базата на трудовата активност като наето лице на територията на друга държава-членка. Предвид разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗЗО за съответните периоди, посочени в приложения формуляр, но не по-рано от 01.01.2007 г., Вие не се считате за задължително осигурена в Националната здравноосигурителна каса, освен ако през тези периоди не сте упражнявали трудова дейност в България, за която да подлежите на задължително осигуряване и по българското законодателство.

Ето защо, при представяне на документа за изясняване на здравноосигурителния Ви статус в компетентната териториална дирекция или офис на НАП следва да бъде извършена проверка от органите по приходите, която да установи, дали за въпросните периоди не сте подчинена и на българското законодателство. Ако след проверката се установи, че за периодите на осигуряване в другата държава-членка Вие не подлежите на задължително здравно осигуряване съгласно българското законодателство въз основа на осъществявана трудова дейност в страната, информацията, съдържаща се в представения документ относно осигурителните периоди, следва да бъде взета предвид при изясняване/коригиране на здравноосигурителния Ви статус./ Въпроси и отговори НАП

Подобни статии:
 

Реклама