Превръщане на осигурителния стаж към трета категория

Печат
Четвъртък, 15 Март 2012 16:41
Последно променен на Четвъртък, 15 Март 2012 16:44

Правно основание

чл. 104 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
чл. 16 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

Цел

Целта на настоящата процедура е да окаже реда, по който се превръща осигурителния стаж за целите на КСО.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

2. Заявители

Лицата, подали заявление за пенсиониране.

3. Нормативно установени изисквания

Осигурителният стаж се установява с трудови, служебни и осигурителни книжки, с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, и с данните по чл. 5, ал. 6 КСО.

4. Вътрешен ход на административната услуга

При осигурителен стаж от различни категории труд трудовият стаж от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория по реда на чл. 104, ал. 2-8 КСО. При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

Осигурителният стаж на лицата по чл. 69а се превръща, като 4 години осигурителен стаж на длъжност "балерина, балетист или танцьор" в културни организации се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.

От 1 януари 2000 г. трудовият стаж, положен до 31 декември 1999 г. при специфичните условия на т. 66а - 66к по отменения с чл. 1 от Постановление № 75 на Министерския съвет от 1998 г. Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм., бр. 123 от 1998 г.), се счита за осигурителен стаж, както следва:

  1. по т. 66а, 66б, 66в, 66д, 66ж и 66к - от първа категория;
  2. по т. 66г, 66е, 66з и 66и - от втора категория.

За работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

Осигурителен стаж, зачетен от друга държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване, като положен при специфични условия на труд, съответстващ на първа и втора категория труд по българското законодателство, се взема предвид при преценка на правото на пенсия в неговата календарна продължителност, без да се превръща по реда на чл. 104, ал. 2-8 КСО, освен ако в международен договор е предвидено друго.

Таблици за превръщане:

I кат. III кат. I кат. III кат. I кат. III кат.
год. год. мес. год. мес. дни мес. дни
1 3 1 - 3 1 - 3
2 6 2 - 6 2 - 6
3 9 3 - 9 3 - 9
4 12 4 1 - 4 - 12
5 15 5 1 3 5 - 15
6 18 6 1 6 6 - 18
7 21 7 1 9 7 - 21
8 24 8 2 - 8 - 24
9 27 9 2 3 9 - 27
10 30 10 2 6 10 1 -
11 33 11 2 9 11 1 3
12 36 12 3 - 12 1 6
13 39 13 1 9
14 42 14 1 12
15 45 15 1 15
16 1 18
17 1 21
18 1 24
19 1 27
20 2 -
21 2 3
22 2 6
23 2 9
24 2 12
25 2 15
26 2 18
27 2 21
28 2 24
29 2 27
30 3 -

 

II кат. III кат. II кат. III кат. II кат. III кат.
год. год. мес. мес. год. мес. дни. дни мес. дни
1 1 3 1 - 1 8 1 - 1
2 2 6 2 - 2 15 2 - 3
3 3 9 3 - 3 23 3 - 4
4 5 - 4 - 5 - 4 - 5
5 6 3 5 - 6 8 5 - 6
6 7 6 6 - 7 15 6 - 8
7 8 9 7 - 8 23 7 - 9
8 10 - 8 - 10 - 8 - 10
9 11 3 9 - 11 8 9 - 11
10 12 6 10 1 - 15 10 - 13
11 13 9 11 1 1 23 11 - 14
12 15 - 12 1 3 - 12 - 15
13 16 3 13 - 16
14 17 6 14 - 18
15 18 9 15 - 19
16 20 - 16 - 20
17 21 3 17 - 21
18 22 6 18 - 23
19 23 9 19 - 24
20 25 - 20 - 25
21 - 26
22 - 28
23 - 29
24 1 -
25 1 1
26 1 3
27 1 4
28 1 5
29 1 6
30 1 8

Източник НОИ

Подобни статии: