Последно променен на Събота, 04 Февруари 2012 17:09

След 1 юли 2007 г., когато възниква ново трудово правоотношение при същия или друг работодател, на основание чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, като спазват изискванията на чл. 12, ал. 4 и 5 от наредбата.

Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Следователно, трудовият стаж, зачетен по реда на чл. 354, т. 7 КТ - времето, през което работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица не следва да се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като зачетеният по този ред трудов стаж не е придобит в друго предприятие, а е зачетен за такъв като време, през което не е съществувало трудово правоотношение.

В случай, че въпросът Ви касае заварен случай (възникнало трудово правоотношение преди 01.07.2007 г.) то е приложима разпоредбата на § 1 от НСОРЗ. Съгласно § 1 от заключителните разпоредби на НСОРЗ, в сила от 1.07.2007 г., за работници и служители, които към момента на влизане в сила на наредбата се намират в трудово правоотношение със същия работодател, размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определен по реда на наредбата, не може да бъде по-малък от размера на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, определено в процент и получавано в размер по реда на отменената Наредба за допълнителните и другите трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 и 63 от 1994 г., бр. 29 и 72 от 1996 г., бр. 24 от 1997 г., бр. 25 от 1999 г. и бр. 2 и 68 от 2006 г.). Цитираната разпоредба урежда ""заварените случаи"". Времето, за което преди 1.07.2007 г. работникът или служителят е получавал допълнително възнаграждение за продължителна работа по отменената Наредба за допълнителните и другите трудови възнаграждения, се зачита изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ, докато работникът или служителят се намира в трудово правоотношение със същия работодател. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама