В случай, че въпросното дете няма право на наследствена пенсия по реда на чл. 81 от Кодекса за социално осигуряване, то можете да кандидатствате с молба до общинския съвет по местоживеене за предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО. Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от НПОС, персоналните пенсии по чл. 92 КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.

Персонални пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл. 92 КСО могат да се отпускат на деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Съгласно чл. 7, ал. 4 от НПОС, предложението за отпускане на персонални пенсии се изготвя въз основа на:1. заявление от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, адресирано до НОИ, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;2. разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;3. решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет;4. декларация за семейното и имотното състояние и за годишния доход на член от семейството за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общинския съвет;5. за лицата по ал. 2, т. 2 - и документ, че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишна възраст, удостоверение от общината (кметството), че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;6. за лицата по ал. 2, т. 3 - и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;7. за лицата по ал. 2, т. 2 и 3 - документ за придобит осигурителен стаж не по-малко от 3 години;8. за лицата по ал. 2, т. 1 - удостоверение за наследници. За повече информация се обърнете към Националния осигурителен институт и представител на общинския съвет по местоживеене. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама