Последно променен на Четвъртък, 26 Януари 2012 18:42

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ В ДЪРЖАВИ, С КОИТО ИМА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПО КОЙТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА

НОРМАТИВНА ОСНОВА

Регламент Съвета /ЕИО/№ 1408/71 г. за прилагане на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността - чл. 9 (2); чл. 18 (1); чл. 38; чл. 43а; чл. 45; чл. 51а; чл. 57 (5); чл. 64; чл. 67; чл. 68; чл. 71;

Регламент на Съвет /ЕИО/ № 574/72 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент на Съвета /ЕИО/ 1408/71 - наричан за кратко в процедурата Регламент 574/72 г. - чл. 6 (2); чл. 16; чл. 39 (1) и (2); чл. 42 (1); чл. 43 (1) - (3); чл. 69; чл. 79; чл. 80; чл. 81; чл. 84 (2);

Спогодба по държавното обществено осигуряване между народна република България и Народна република Албания - в сила от 1 май 1953;

Конвенция по социалното осигуряване между Народна Република България и Федеративна народна република Югославия - в сила от 1 септември 1958 г. - прилага се със Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина;

Спогодба между Народна Република България и Правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция - в сила от 1 март 1999 г.;

Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване - обн. ДВ, бр.63 от 2003 г., в сила от 1 август 2003 г.;

Договор между Република България и Република Украйна за социално осигуряване - обн. ДВ, бр.26 от 2003 г., в сила от 1 април 2003 г.;

Спогодба между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване - подписана на 14.07.2003 г., обн. ДВ, бр.100 от 2004 г., в сила от 1 октомври 2004 г.;

Кодекса за социално осигуряване - - чл. 5, ал. 7;

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В условията на свободно предвижване на хора, стоки, услуги и капитали се налага често лицата да реализират осигурителните си права в държавата, в която пребивават и работят, вместо в държавата на гражданството си. За да могат да упражнят правото си на обезщетения или пенсия, тези лица са длъжни да представят пред компетентната институция на държавата, в която пребивават, официален документ, с който да удостоверят придобития от тях осигурителен стаж в Република България.

По този ред може да се удостоверява само български осигурителен стаж в държавите - членки на Европейския съюз, които са - Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Испания, Обединеното кралство, Румъния и в държавите, с които България има сключен договор за социална сигурност, които са: Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия и Украйна.

ПРОЦЕДУРА

І. Субекти на процедурата по удостоверяване на български осигурителен стаж в държава - членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването:

1. Лицето, което иска да удостовери български осигурителен стаж в държава - членка на Европейския съюз или държава, с която има сключен договор за социално осигуряване;

2. Национален осигурителен институт - централно управление и по специално - Дирекция " Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ;

3. Компетнетната институция в държавата, в която ще се удостоверява /зачита/ българският осигурителен стаж;

4. Осигурителят/те - работодател/ли на лицето;

5. Териториалното поделение на НОИ - ако е необходимо да се издава Удостоверение обр. УП-13, УП-15 или УП-16.

ІІ. Условия за издаване на удостоверение за зачитане на български осигурителен стаж в държава - членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.

Най-важното условие за издаване на това удостоверение е лицето, което е подало заявлението за издаване на този документ, да има положен осигурителен стаж на територията на Република България и осигуряването му да е провеждано съгласно нормите на българското осигурително законодателство. За целта е необходимо да представи документи в оригинал, удостоверяващи български осигурителен стаж , за да може да бъде извършена преценка, сумиране и обобщаване на придобития от него стаж.

ІІІ. Необходими документи за издаване на удостоверение за зачитане на български осигурителен стаж в държава - членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.

1. Молба за издаване на удостоверение за зачитане на придобит в Република България осигурителен стаж.

2. Трудова/и книжки - надлежно оформени и заверени;

3. Служебни книжки - надлежно оформени и заверени;

4. Осигурителни книжки - надлежно оформени и заверени;

5. Уодостоверение/я УП-3 за трудов стаж - издадено/и от съответния/те осигурител/и;

6. Удостоверение/я УП-2 за осигурителен доход - издадено/и от съответния/те осигурител/и;

7. Удостоверение/я УП-13 за трудов стаж - издадено от компетентното териториално поделение на НОИ;

8. Удостоверение/я УП-15 за осигурителен доход - издадено от компетентното териториално поделение на НОИ;

9. Удостоверение УП-16 зачитане на осигурителен стаж при внесени осигурителни вноски по реда на §9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО - издадено от компетентното ТП на НОИ;

10. Военна книжка - за мъже;

11. Пълномощно с нотариална заверка на подписа - ако молбата за издаване на удостоверението за зачитане на български осигурителен стаж ще се подава от упълномощено лице.

12. Други документи, които са нормативно определени в специален закон.

Преди да подаде молба за издаване на удостоверение за български осигурителен стаж, придобит в България, заинтерисованото лице трябва да подготви всички документи, които го удостоверяват.

Ако част от трудовият стаж не е надлежно оформен в трудовата книжка, лицето следва да поиска от съответния осигурител - работодател издаване на Удостоверение - образец УП-3, в което да се впише този стаж. Ако в хода на подготовката се установи, че осигурителят е прекратен, то тогава лицето следва да подаде молба за издаване на Удостоверение - образец УП-13 или УП-15 /в зависимост от това, дали иска да доказва осигурителен стаж или осигурителен доход/ в това териториално поделение на НОИ, към което е бил регистриран прекратения осигурител и в което архивохранилище са предадени водените от него ведомости.

Ако лицето е заплатило осигурителни вноски по реда на §9, ал. 2 или 3 от КСО, същото следва да представи и Удостоверение обр. УП-16, което се издава от това териториално поделение на НОИ, където е заверено платежното нареждане за внесени осигурителни вноски.

Ако част от осигурителния стаж, който ще се удостоверява, е воден по осигурителна книжка, то тази осигурителна книжка следва да бъде заверена от контролно - ревизионен орган при това териториално поделение на НОИ, при което лицето е било регистрирано като самоосигуряващо се лице.

След като посочените в т. ІІІ от настоящата процедура оригинали на документи бъдат подготвени, лицето следа да подаде в Дирекция " Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ молба за издаване на удостоверение за зачитане на български осигурителен стаж. Молбата се попълва четливо като се посочват личните данни на лицето на български и на латиница, така както са записани в българските документи за самоличност. В молбата се отбелязва и държавата, пред която ще послужи исканото удостоверение и целта, за която се иска издаването му. В случай, че молбата не се подава лично, е необходимо представянето на пълномощно с нотариална заверка на подписа.

В случаите, когато е подадено заявление за отпускане на обезщетение или пенсия, предвидено в разпоредбите на Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 на ЕС или съответния международен договор, стажът се удостоверява служебно. При наличието на тази хипотеза Дирекция " Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ издава:

1. при подадена молба за отпускане на парично обезщетение при неработоспособност в държава - членка на ЕС - Удостоверение Е 104, отнасящо се до сумиране на осигурителните периоди, периодите на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест - майчинство - смърт - инвалидност/;

2. при подадена молба за отпускане на обезщетение за безработица в държава - членка на ЕС - Удостоверение Е 301, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетение за безработица;

3. при подадена молба за отпускане на пенсия в държава - членка на ЕС - Удостоверение Е 205 BG, отнасящо се до удостоверяване на осигурителни периоди в България;

4. при подадена молба за отпускане на пенсия в държава, с която България има сключен договор в областта на социалното осигуряване - официално писмо, адресирано до компетентната институция, в което се посочват периодите на придобития от лицето осигурителен стаж в България.

Що се отнася до европейските формуляри, те се предоставят/изпращат на заинтересованото лице при поискване, преди възникване на осигурителния риск само в случаите, в които изрично е предвидено в регламент и в самия формуляр (такива са например за болест, майчинство и безработица - Е 104 и Е301).

В случаите, когато не е подадено заявление за отпускане на обезщетение или пенсия, стажът се удостоверява от длъжностните лица в НОИ като се използва удостоверение по образец, което НОИ предоставя. В тези случаи от лицата се събира такса съгласно " Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги" на НОИ.

Важно е да се знае, че Националният осигурителен институт не удостоверява осигурителен стаж от държави, които не са членки на Европейския съюз или с които няма сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Удостоверяване на български осигурителен стаж за държави, които не са от Европейския съюз или с които България няма сключен международен договор в областта на социалното осигуряване.

За тази цел следва да се представят:

Молба с посочени лични данни, на български и на латиница, така както са записани в документите за самоличност. В молбата се отбелязва държавата, пред която ще послужи исканото удостоверение и целта, за която се иска издаването му. В случай, че молбата не се подава лично, е необходимо представянето на пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Оригинални документи, удостоверяващи български осигурителен стаж - трудови, служебни и осигурителни книжки или документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, военна книжка (за мъже) и др. нормативно определени.

В тези случаи, стажът се удостоверява от длъжностните лица в НОИ като се използва удостоверение по образец, което НОИ предоставя, като от лицата се събира такса съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги на НОИ.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

В резултата на издадените удостоверения за придобит български осигурителен стаж, правоимащото лице може да упражни осигурителните си права в държава-членка на Европейския съюз или държава, с която Република България има сключен договор за социална сигурност. Представяйки съответния документ за зачитане на български осигурителен стаж пред компетентната институция на държавата по пребиваването, лицето ще може да получи обезщетение при неработоспособност, обезщетение за безработица или пенсия.

Списък на приложенията към настоящата процедура:

1. Удостоверение Е 104;

2. Удостоверение Е 205 BG;

3. Удостоверение Е 301;

4. Удостоверение обр. УП-2 за осигурителен доход;

5. Удостоверение обр. УП-3 за трудов стаж;

6. Удостоверение обр. УП-13 за трудов стаж;

7. Удостоверение обр. УП-15 за осигурителен доход;

8. Удостоверение обр. УП-16 за внесени вноски по реда на §9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО;

9. Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги" на НОИ;

10. Списък на действащите международни договори в областта на социалното осигуряване към 01.01.2007 г. / Източник egov.bg

Подобни статии:
 

Реклама