Последно променен на Вторник, 24 Януари 2012 19:05

Въпрос : На кого да изпратя УП-3 за стаж 2-ра категория и документа и решение от НОИ за непризнаване и отказ за пенсиониране

Отговор : В случай, че искате да обжалвате разпореждането, с което Ви е отказано отпускането на пенсия, Ви уведомяваме, че може да се възползвате от предвидената в чл. 117, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възможност да обжалвате това разпореждане пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в 3-месечен срок от получаването му.

Ръководителят на ТП на НОИ се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпореждането и да реши жалбата или искането по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му (чл. 117, ал. 3). Решението на ръководителя на ТП на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда. Съдът разглежда делата по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 118 и 119 от КСО). / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама