Прекратяване на правоотношението на лицето: връчване на акта за прекратяване на правоотношението и надлежно оформяне на документите за трудов и осигурителен стаж – трудова книжка, образец УП 3 и др.;

Регистрация на лицето като безработно в Дирекция "Бюро по труда" в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на правоотношението;

Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) по образец, съгласно приложение № 1 към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), към което се прилагат: документ за регистрация като безработен от АЗ; акт за прекратяване на правоотношението; документи, удостоверяващи общ трудов и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна; декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, съгласно приложение № 4 към НОИПОБ, както и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. Заявлението се подава лично от лицето, по постоянен или настоящ адрес, в териториалното поделение на НОИ – в срок до 3 месеца от прекратяване на осигуряването;

При прието заявление с липсващи и/или нередовни документи ТП на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо с обратна разписка за представяне на липсващите и/или корекция на нередовните документи;

Ако в 15-дневен срок липсващите документи не са представени и/или нередовните не са коригирани, преценката на правото и определянето на размера се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО;

При необходимост се изпраща уведомително писмо до осигурителя или се подава сигнал до дирекция/отдел "КПК" за извършване на проверка в осигурителя и даване на задължителни предписания за корекция или подаване на липсващи данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО;

Автоматична обработка в ЦУ на НОИ за преценка на правото и определяне размера на ПОБ въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и данните, декларирани в представените от лицата документи. Извършва се два пъти седмично – в понеделник и четвъртък;

Издаване на индивидуален административен акт (разпореждане) за отпускане или отказ за отпускане на ПОБ – в срок до 14 дни от подаване на заявлението;

Ежемесечно изготвяне на изплащателна ведомост и превеждане от НОИ на всяка банка дължимите за предходния месец суми за ПОБ по декларираните от лицата лични разплащателни или безсрочни спестовни банкови сметки - 15-то число на всеки месец. При промяна на банковата сметка в срок до 7 работни дни лицето подава нова декларация по образец съгласно приложение № 4.;

В срок 7 дни лицето декларира пред ТП на НОИ всяко обстоятелство, водещо до прекратяване изплащането на ПОБ - започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на осигуряване по чл. 4 от КСО; отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране; прекратяване на регистрацията на лицето като безработно;

В срок 7 работни дни лицето декларира пред ТП на НОИ всяко обстоятелство, водещо до спиране изплащането на ПОБ - изплащане на обезщетение за оставане без работа или за временна неработоспособност или бременност и раждане след прекратяване на осигуряването;

За изплащане на парично обезщетение за безработица от починал безработен всеки от наследниците подава до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес заявление по образец съгласно приложение № 6 към НОИПОБ, към което се прилага удостоверение за наследници, декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, съгласно приложение № 4 и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се подават от законния им представител. / Източник НОИ

Подобни статии:
 

Реклама