Последно променен на Неделя, 15 Януари 2012 14:34

Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина издава болничния лист в деня, в който установи временната неработоспособност. На осигурените лица, които работят при повече от един работодател/осигурител, се издава повече от един екземпляр на болничния лист за представяне пред всеки от тях.

Осигуреното лице е длъжно да представи болничния лист или да уведоми работодателя до два дни от издаването му.

Работодателят завежда болничния лист в отделен дневник, като проверява дали е издаден в съответствие с разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза и Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност.

Ако лицето не е получавало парични обезщетения за временна неработоспособност до този момент, прилага към болничния лист декларация по образец съгласно приложение № 7 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) за личната банкова сметка. Към декларацията се прилага копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. При промяна на банковата сметка в срок 3 работни дни се подава нова декларация.

Длъжностно лице, определено от работодателя, прилага към болничния лист декларация по образец, приложение № 15 към НИИПОПДОО с попълнени данни от осигурителя, относно правото на парично обезщетение.

За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един и същ осигурител, към болничния лист се прилагат отделни декларации за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.

Самоосигуряващото се лице само попълва данните, относно правото на парично обезщетение в декларация, приложение № 15 и я прилага към болничния лист.

Болничните листове заедно с декларация, приложение № 15 и декларацията за банковата сметка, приложение № 7, заявления – декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане, за отглеждане на малко дете и декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и помощи, приложение № 12 към НИИПОПДОО се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от осигурителя (самоосигуряващия се) или упълномощено от тях лице с придружително писмо по образец съгласно приложение № 8 към НИИПОПДОО, на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение № 9 към НИИПОПДОО.

Документите за изплащане на паричните обезщетения се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт след подаването на данните с декларация образец № 1 по чл. 3 от Наредба Н-8 от 2005 г. в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в следните срокове:
- от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени - не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
- от самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, се представят от осигурителя в териториалното поделение на Националния осигурителен институт до 5 работни дни след представянето им от лицата на осигурителя.

При всяка промяна на обстоятелствата, свързана с изплащането на паричните обезщетения, осигурените лица са длъжни да уведомят осигурителя, като представят декларация по образец съгласно приложение № 12 и съответните доказателства към нея в срок 3 работни дни от промяната.

Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят болничните листове лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт със заявление по образец съгласно приложение № 11 към НИИПОПДОО и попълнено от лицето приложение № 15 на хартиен носител и документ за самоличност.

Паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изплащат въз основа на заявление-декларация по образец съгласно приложение № 5 към НИИПОПДОО. Лицата, които имат право на тази помощ, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или по настоящ адрес необходимите документи.

Паричните помощи при смърт на осигуреното лице се изплащат на правоимащите лица (съпруг, съпруга, децата и родителите на починалото лице) въз основа на подадена от всяко от тях заявление- декларация по образец съгласно приложение № 6 към НИИПОПДОО в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес. Когато правоимащото лице е малолетно или непълнолетно, заявлението-декларация се подава от законния му представител.

При смърт на осигурено лице наследниците имат право да получат обезщетението му за временна неработоспособност за периода до датата на смъртта. За целта те следва да подадат писмено заявление до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, към което се прилага удостоверение за наследници.

Паричните обезщетения и помощи по представените документи се изплащат на правоимащите лица в срок 15 работни дни от представянето в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки. Паричните обезщетения за съответния месец се изплащат след като изтече месеца и в Националния осигурителен институт постъпят данните, подадени от работодателя с декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице".

Паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изплащат поотделно по всеки от договорите или за всяко от основанията. / Източник НОИ

Подобни статии:
 

Реклама