Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 16:29

Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице. за 2013 година

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2012 г.

1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2013 г. се определя съобразно облагаемият им доход за 2011 г. като самоосигуряващите се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011 г., както и за започналите дейност през 2012 г. и 2013 г. е 420 лв. (чл. 8, ал. 2 от ЗБДОО за 2013 г.).
За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "а" – 420 лв. (основание чл. 8, ал. 3 от ЗБДОО за 2013 г.).

минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.

2. Осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" е определена в размер от 0,4 до 1,1 на сто в Приложение № 2 към Закона
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013г., съобразно икономическата дейност на осигурителя и е изцяло за негова сметка, с изключение на морските лица,
за които вноската е изцяло за тяхна сметка.
3. Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят съобразно категорията труд в размерите за фонд "Пенсии" както следва: за лицата, работещи при условията на трета категория труд- родени
преди 1 януари 1960 г. - 17,8 на сто; за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 12,8 на сто; за лицата, работещи при условията на I и II категория труд съответно - 20,8 на сто
и 15,8 на сто; за лицата по чл. 69 от КСО - родени преди 1 януари 1960 г. - 40,8 на сто, а за родените след 31 декември 1959 г. - 35,8 на сто; за ДЗПО и за здравно осигуряване.
4. Вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2013 г. не се внасят.
5. За лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се внася здравноосигурителна
вноска в размер на 4,8 на сто върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноската е за сметка на работодателя или самоосигуряващото се лице.
6. За лицата в неплатен отпуск поради производствена необходимост, престой или за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда здравноосигурителната вноска е изцяло за сметка на работодателя,а когато неплатеният отпуск е по желание на лицето, вноската е за негова сметка. Размерът на здравноосигурителната вноска е 8 на сто върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самооосигуряващите се лица.

Съкращения:
ДОО - държавно обществено осигуряване
ДЗПО - допълнително задължително пенсионно осигуряване
УПФ - универсален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
ППФ - професионален пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
УчПФ - учителски пенсионен фонд
ЗО - здравно осигуряване
НЗОК-Национална здравноосигурителна каса
Т3ПБ - трудова злополука и професионална болест

Подобни статии:
 

Реклама