Право на пенсия и работени години (осигурителен стаж) в чужбина

Печат
Четвъртък, 22 Декември 2011 11:48
Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2011 11:54

Въпрос : През 2011год. навърших 63 не ми достигат години, но имам работени бившото ГДР 2 години ще ми се зачетат ли като стаж ако си набавя документите и има ли възможност по служебен път да се изискат или трябва на място да ходя ?

Отговор : В отношенията между Република България и останалите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, и в частност зачитането на осигурителните периоди, придобити в други държави-членки, се прилага Регламент № 883/2004. Този регламент урежда ползването на правата от системите за социална сигурност, когато сте живял или работил в няколко държави- членки на ЕС.

За да ползвате социалните си права и по-конкретно правото на пенсия, следва да посочите на съответната компетентна институция, в държавата, в която живеете към момента на подаване на искането за ползване на тези права, че имате осигурителни периоди и в други държави – членки на ЕС.
Според посоченото от Вас, Вие пребивавате на територията на България. За да се стартира процедурата за определяне на пенсията Ви при условията на Регламент 883/2004, когато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по българското законодателство, е необходимо да подадете заявление в районното управление "Социално осигуряване" на Националния осигурителен институт по постоянния Ви адрес, като посочите, че имате периоди на осигуряване в Германия и/или евентуално в друга държава - членка на ЕС.
Следва да имате предвид, че срокът за съхранение на разплащателни ведомости на предприятията от вече несъществуващата Източна Германия, за всички осигурени лица, родени между 1946 г. и 1974 г. изтича на 31 декември 2011 г. След тази дата всички регистри ще бъдат заличени и достъпа до тях ще бъде невъзможен. Така от началото на 2012 г. доказването на наличието на осигурителен стаж в бившата ГДР ще става единствено с подлежащи на проверка разполагаеми документи (осигурителни книжки, договори и др.).
Работилите на територията на ГДР, които не разполагат с подобни документи и все още не са подали заявление за потвърждаване на осигурителни периоди, трябва да го направят в рамките на този месец. В противен случай ще загубят всякаква възможност за това и годините работа зад граница няма да бъдат взети под внимание при пенсионирането им.
Информация, относно необходимите документи за подаване на заявления за изясняване на осигурителния статус директно до Германския пенсионно-осигурителен институт (Deutsche Rentenversicherung Bund), може да бъде намерена на електронния адрес на институцията ( www.deutsche-rentenversicherung-bund.de.)
Осигурените лица могат да подадат заявления и чрез териториалните поделения на НОИ по постоянен или настоящ адрес в България. Това става чрез попълване на Заявление за потвърждаване на осигурителни периоди, придобити по законодателството на бившата ГДР. Заявлението може да бъде изтеглено от раздел "Евроинтеграция и международни договори" на електронната страница на НОИ (http://www.noi.bg/).
Ако за периода Ви на работа в Германия сте бил осигуряван там, т.е. имате социални осигуровки, внасяни на основание германското законодателство, това би означавало, че за тези периоди ще имате право на пенсия от германска страна. Така периодите на осигуряване в Германия и България ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия във всяка от двете държави. При това сумиране ще се запазят особеностите на осигурителния стаж, съобразно предвиденото в законодателството на държавата, в която е придобит – например категоризиране на труда, което води до увеличаване на зачетения за пенсия осигурителен стаж. Размерът на пенсията, която ще Ви бъде отпусната от Германия, ще бъде само за периодите, през които сте осигуряван там и които ще бъдат потвърдени от германска страна. Съответно размерът на пенсията, която ще Ви бъде отпусната в България ще бъде определен на базата на осигурителния стаж, придобит у нас и доказан със съответните документи. С други думи, Република България ще изплаща месечна пенсия, в размер, съответстващ на осигурителните Ви периоди, завършени по законодателството на Република България, докато Германия ще изплаща месечна пенсия, в размер, съответстващ на нейните осигурителни периоди. Пенсията Ви ще бъде изплащана по Ваша банкова сметка във всяка една държава - членка на ЕС, без каквото и да е намаляване, изменение или спиране.
Следва да се отбележи също, че единствено компетентни да потвърдят осигурителните Ви периоди в Германия остават само германските институции.
Придвижването на заявленията и документите се осъществява между компетентните институции, чрез така наречените структурирани електронни документи и преносими документи, чиято форма и съдържание са общи за целия ЕС. В сферата на координация на системите за социалната сигурност на ЕС, всички справки, удостоверения и документи са освободени от изискването за легализация или друг вид заверки, а структурирани електронни документи и преносими документи се издават служебно на всеки от официалните езици в ЕС и не подлежат на какъвто и да е превод, легализация или заверка – те се движат служебно и се приемат задължително от всяка администрация на друга държава-членка, ако е спазена компетентността и формата им при издаването. Подчертаваме, че цялата процедура се извършва по служебен ред и служителите от РУСО на НОИ са длъжни да Ви консултират относно правата, които имате по Регламента, съобразно фактите и обстоятелствата по конкретния случай. Те са длъжни да попълнят съответните формуляри, с които следва да разполагат служебно и да Ви ги предоставят, както и да проведат служебно кореспонденцията с Германия. Обръщаме внимание, че не е необходимо попълване на данни на немски език. Формулярите и другите документи, изисквани за прилагането на Регламента, могат да бъдат на български език и/или на официалните езици на държавите - членки на ЕС. Дори да се наложи лицата да представят документи, написани на езика на другата страна, то отново не те, а органите за връзка, си сътрудничат при превода на заявления и други документи, написани на съответните им официални езици.
В заключение подчертаваме, че всички процедури за прилагане на Регламента са направени с цел да не се налага на правоимащо лице да пътува или понася финансови разходи и административни тежести във връзка с реализиране на правата си, а администрирането им да се извършва само по служебен път. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: