Последно променен на Вторник, 20 Септември 2011 18:30

Въпрос : На съпруга ми предстои пенсиониране от Градски транспорт-София.В предприятието има над 10 години,но с прекъсване. Има ли право на обезщетение от 6 работни заплати.

Отговор : В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при "същия работодател"
"Работодател" по смисъла на § 1,т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.
В случай, че съпругът Ви през периодите, през които е прекъсвал, не е работил при друг работодател по смисъла на § 1 и отговаря на изискванията на разпоредбата, би следвало да се приеме, че при прекратяване на трудовия му договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати.
Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, въпросът може да бъде отнесен за решаване от съда. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама