Последно променен на Понеделник, 05 Септември 2011 19:32

Въпрос : Управител на ЕООД (не собственик) с ДУ е заличен в ТР по чл141, ал5. Има ли право на обезщетение за безработица, за какъв период и за каква сума. Осигуряван е за последните 2 г. на 1500лв. Трудов стаж 16 год.

Отговор : Договорът за управление не е трудов договор и спрямо него не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. В чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.
Съгласно чл. 54б от КСО дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. За повече информация се обърнете към съответното бюро по труда. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама