Последно променен на Вторник, 30 Август 2011 13:45

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, във връзка с Решение № 7 от 31 май 2011 г. на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на § 4а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО (обн. ДВ, бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 18 юни 2011 г.), в ПЗР на КСО се създава параграф 4б. Допълнението на КСО, относно § 4б е публикувано в ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г. и е в сила от 18 юни 2011 г.

Съгласно §4б, ал. 1 от ПЗР на КСО осигурителните правоотношения на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и на мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които не са се пенсионирали до 17 юни 2011 г. при условията на § 4, ал. 1-3 от КСО, с пенсионноосигурителните дружества, в които са били осигурени към 31 декември 2010 г., се възстановяват, считано от датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд – 18 юни 2011 г., като от същата дата се разкриват отново индивидуалните им партиди в съответните професионални пенсионни фондове.

Във връзка с правата на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, регламентирани с новосъздадения § 4б от ПЗР на КСО, имайте предвид следното:

І. Параграф 4б, ал. 2 от ПЗР на КСО

На основание § 4б, ал. 2 от ПЗР на КСО, жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г., които се пенсионират при условията на чл. 68, чл. 69 и чл. 69а от КСО, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените на основание § 4а, ал.1 от ПЗР на КСО (обявен за противоконституционен от КС, обн. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г.) средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г. и постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г. вкл., осигурителни вноски за тях във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.

Правоимащи лица по § 4б, ал. 2 от ПЗР на КСО са тези, които:

- имат прехвърлени средства от индивидуалните им партиди в съответния професионален пенсионен фонд и/или постъпили средства във фонд “Пенсии” на ДОО от осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода 1 януари 2011 г. – 17 юни 2011 г.;

- имат отпусната пенсия по чл. 68, чл. 69 и чл. 69а от КСО, независимо от датата на отпускане на пенсията /преди 18 юни 2011 г. или след тази дата/;

- са подали заявление до 31 декември 2014 г. за изплащане на средствата в съответното териториално поделение на НОИ.

Заявлението е по образец /Приложение № 1/ и се подава в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето. Заявлението се подава лично или от изрично упълномощено за това лице. Към заявлението се прилага документ за банкова сметка, издаден от съответната банка. До стартиране на програмния продукт заявленията се завеждат във входящ дневник. След стартиране на програмния продукт всички подадени документи до изготвяне на програмния продукт се въвеждат в продукта. След стартиране на програмния продукт подадените заявления се завеждат само в продукта. В продукта се въвеждат:

- всички данни за лицето от подаденото заявление;

- данни за лична банкова сметка и адресни данни за кореспонденция;

В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, срещу името на титуляра се въвежда, че документа е подаден от упълномощено лице, въвежда се името и ЕГН на упълномощеното лице. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено.

Средствата на правоимащите лица следва да се изплатят до 6 месеца след подаване на заявлението за изплащането им, по заявена от тях лична банкова сметка.

Във връзка с определяне на правото на лицето за изплащане на средства по § 4б, ал. 2 се прави проверка от определеното длъжностно лице в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ в Справочната система на НОИ – в Справка за наличните средства от осигурителни вноски за ППФ в НОИ и в Справка 30 - Служебна справка за пенсионер за наличие на отпусната пенсия.

В случай, че лицето е правоимащо, се определя и се потвърждава в системата сумата, подлежаща на изплащане.

По реда на чл. 115, ал. 4 от КСО ръчно се издава разпореждане /Приложение № 2/ за изплащане на сумата, посочена в Справката за наличните средства от осигурителни вноски за ППФ в НОИ. Като номер на разпореждането се вписва ЕГН на заявителя. Разпореждането се издава в два екземпляра – един се изпраща на лицето и един се съхранява в ТП на НОИ. То се подписва от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ.

Подписаното разпореждане се предава в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ. В информационната система се отразява датата на издаване на разпореждането. Сумата, посочена в разпореждането, се потвърждава за изплащане от определеното длъжностно лице в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ. Сумата се изплаща еднократно, в рамките на 6-месечния срок от подаване на заявлението. На осигурените лица се изплащат суми, постъпили в ППФ до датата на пенсионирането, а след тази дата вноските се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване / чл. 157, ал. 7 от КСО /. След извършване на превода от ЦУ на НОИ на сумата по сметката на лицето, в информационната система автоматично се отразява датата на плащането.

ІІ. Параграф 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО

На основание § 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО в случай на определена пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто, жените, родени от 01.01.1955 г. до 31 12.1959 г., и мъжете, родени от 01.01.1952 г. до 31.12.1959 г., имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт 50 на сто от прехвърлените на основание §4 а, ал.1 от ПЗР на КСО (обявен за противоконституционен от КС, обн. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г.) средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г. и постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г. вкл. осигурителни вноски за тях във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл.157, ал.1, т.2 в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.

Правоимащи лица по § 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО са тези, които:

- имат прехвърлени средства от индивидуалните им партиди в съответния професионален пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпили средства във фонд “Пенсии” на ДОО от осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване до 17 юни 2011 г. вкл.

- имат определена пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто с валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК към датата на подаване на искането за изплащане на сумите;

- са подали заявление до 31 декември 2014 г. за възстановяване на 50 на сто от постъпилите в НОИ суми.

Заявлението за изплащане на средствата е по образец /Приложение № 3/ и се подава в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето. Заявлението се подава лично или от изрично упълномощено за това лице. Към заявлението се прилагат заверено от длъжностното лице в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ копие от валидно експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и документ за лична банкова сметка, издаден от съответната банка.

До стартиране на програмния продукт заявленията се завеждат във входящ дневник. След стартиране на програмния продукт всички подадени документи до изготвяне на програмния продукт се въвеждат в продукта. След стартиране на програмния продукт подадените заявления се завеждат само в продукта. В продукта се въвеждат:

- всички данни за лицето от подаденото заявление;

- данни от експертното решение - №, дата, процент намалена работоспособност, срок на инвалидността.

- данни за лична банкова сметка и адресни данни за кореспонденция

В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, срещу името на титуляра се въвежда, че документа е подаден от упълномощено лице, въвежда се името и ЕГН на упълномощеното лице. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено.

Във връзка с определяне на правото на лицето за изплащане на средства по § 4б, ал. 3 се прави проверка от определеното длъжностно лице в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ в Справочната система на НОИ – в Справка за наличните средства от осигурителни вноски за ППФ в НОИ.

В случай, че лицето е правоимащо, се определя и се потвърждава в системата сумата, подлежаща на изплащане.

По реда на чл. 115, ал. 4 от КСО, ръчно се издава разпореждане /Приложение № 4/ за изплащане на 50% от наличната сума от вноски в ППФ посочена в Справката за наличните средства от осигурителни вноски за ППФ в НОИ. Като номер на разпореждането се вписва ЕГН на заявителя. Разпореждането се издава в два екземпляра – един се изпраща на лицето и един се съхранява в ТП на НОИ. То се подписва от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ

Подписаното разпореждане се предава в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ. В информационната система се отразява датата на издаване на разпореждането. Сумата, посочена в разпореждането, се потвърждава за изплащане от определеното длъжностно лице в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ. Сумата се изплаща еднократно, в рамките на 6-месечния срок от подаване на заявлението. След извършване на превода от ЦУ на НОИ на сумата по сметката на лицето, в информационната система автоматично се отразява датата на плащането.

ІІІ. Параграф 4б, ал. 4 от ПЗР на КСО

На основание § 4б, ал. 4 от ПЗР на КСО, при смърт на лица по ал. 1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4 ал. 1-3, техните наследници - преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 (обявен за противоконституционен от КС, обн. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г.) средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31.12.2010 г., и постъпилите след тази дата до 17.06.2011 г. включително осигурителни вноски за него във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.

За целта наследниците подават заявления /Приложение № 5/ в ТП на НОИ по последен постоянен адрес на починалото лице. Когато децата на починалия са непълнолетни, те се представляват от законен представител (родител, настойник или попечител), който подава заявление от името на непълнолетното дете.

Родител на непълнолетно дете, който има право на средствата по §4б, ал. 4 от ПЗР на КСО като съпруг/съпруга на починалото лице, може да поиска дължимите суми за себе си и за детето с едно заявление. Независимо, че се подава едно заявление от родителя в програмния продукт се въвеждат данните за всеки правоимащ поотделно. Настойникът или попечителят подават заявлението от името на правоимащите лица.

Към заявлението трябва да бъдат приложени:

- оригинално удостоверение за наследници - представя се от първия от наследниците, който е подал заявление или попечителя на непълнолетното дете;

- пълномощно - представя се, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

- декларация свободен текст, че родителят/родителите на починалото лице е/са жив/живи или починал/починали към момента на смъртта - представя се от първия от наследниците, подал заявление;

- копие от удостоверението за раждане на починалото лице - представя се от родителя/родителите на починалото лице, ако не са вписани в удостоверението за наследници;

- копие от документ за учредяване на настойничество или попечителство;

- документ, издаден от съответната банка, за притежавана лична банкова сметка на провимащото лице.

Когато заявлението се подава от упълномощено лице, срещу името на титуляра се въвежда, че документа е подаден от упълномощено лице, въвежда се името и ЕГН на упълномощеното лице. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено.

До стартирането на програмния продукт заявленията се завеждат с входящ номер в деловодството на ТП на НОИ. След стартирането на програмния продукт всички подадени документи до изготвянето на програмния продукт се завеждат отново в продукта. След стартирането на програмния продукт документите са завеждат само в него.

Във връзка с подадените документи в програмния продукт се въвеждат следните данни:

- всички данни за лицето, подало заявлението, данните за наследодателя, родствена връзка;

- към първото заявление, подадено от наследник, се въвеждат всички данни от удостоверението за наследници;

- към първото заявление се въвеждат данни от декларацията свободен текст, че родителят/родителите на починалото лице е/са жив/живи или починал/починали към момента на смъртта;

- данни за лична банкова сметка и адресни данни за кореспонденция.

Сумата, натрупана по сметката на починалото лице, се разпределя по равно между всички наследници и в програмния продукт срещу името и ЕГН на всеки един от наследниците се визуализира дължимата му част.

Сумата, която се разпределя между наследниците, е натрупаната по партидата на починалото лице от прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 (обявен за противоконституционен от КС, обн. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г.) средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31.12.2010 г., и постъпилите след тази дата до 17.06.2011 г. включително осигурителни вноски за него във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване.

В случай, че лицето е правоимащо, се определя и се потвърждава в системата сумата подлежаща на изплащане.

По реда на чл. 115, ал. 4 от КСО, ръчно се издава разпореждане /Приложение № 6/ за изплащане на съответната им част от наличната сума от вноски в ППФ посочена в Справката за наличните средства от осигурителни вноски за ППФ в НОИ. Разпореждането се издава в два екземпляра – един се изпраща на лицето и един се съхранява в ТП на НОИ. Като номер на разпореждането се вписва ЕГН на заявителя. То се подписва от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ.

Подписаното разпореждане се предава в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ. В информационната система се отразява датата на издаване на разпореждането. Сумата, посочена в разпореждането, се потвърждава за изплащане от определеното длъжностно лице в Дирекция/Отдел “Финансово-счетоводна дейност” в ТП на НОИ. Сумата се изплаща еднократно, в рамките на 6-месечния срок от подаване на заявлението. След извършване на превода от ЦУ на НОИ на сумата по сметката на лицето, в информационната система автоматично се отразява датата на плащането.

Във връзка с подадените вече заявленията в ТП на НОИ, на основание отменения чл. 4а, ал. 7 от ПЗР на КСО, от наследници на починали лица, следва да се извърши служебна проверка с цел уточняване на обстоятелството дали починалото лице има или не живи родители. Проверката се извършва в Справка 42 “Справка от НБДН на ГД “ГРАО” на МРРБ” от справочната система на НОИ.

**********************************************************

В случай, че за лицата подали заявления в ТП на НОИ няма налични средства за изплащане, по реда на чл. 115, ал. 4 от КСО се издава разпореждане за отказ /Приложение № 7/ преди изтичане на 6-месечни срок от подаване на заявлението. Разпореждане за отказ се издава ръчно в следните случаи:

- когато лицата са упражнили правото си на пенсиониране по § 4 преди 1 януари 2011 г.;

- когато на лицата са отпуснати пенсии за ОСВ по чл. 68 или 69 от КСО преди 1 януари 2011 г.;

- лицата са починали преди 1 януари 2011 г.;

- лицата нямат налични средства от осигурителни вноски в ППФ.

В случай, че лицата, подали заявление в ТП на НОИ, са извън определените в § 4б, ал. 1 или за тях не са постъпили данни за участие в ППФ, както и в други подобни случаи, извън тези, за които се издава разпореждане за отказ, те се уведомяват за това с писмо свободен текст.

Заявленията, подадени от лицата, на които се издава разпореждане за отказ или се изпраща уведомително писмо се завеждат по общия ред в деловодната система на ТП на НОИ. В програмния продукт се въвеждат само заявленията на лица, които имат право да получат суми на основание §4б, ал. 2, 3 и 4 от ПЗР на КСО.

В случаите, в които документите за изплащане на суми по §4б, ал. 2, 3 и 4 от ПЗР на КСО се подават от упълномощени лица, издадените за целта пълномощни се съхраняват в ТП на НОИ. Когато упълномощените представят генерално пълномощно заверено от нотариус, в ТП на НОИ се съхранява копие от пълномощното. В ТП на НОИ се съхранява и копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, представени от правоимащите лица по §4б, ал. 3 от ПЗР на КСО.

При приемането на документите за всички правоимащи лица по §4б, ал. 2, 3 и 4 от ПЗР на КСО длъжностното лице, приемащо документите, сравнява данните вписани в заявленията, с данните от документите за самоличност на лицата и удостоверява това с подписа си върху подадените заявления.

Не се приемат документи за изплащане на суми §4б, ал. 2, 3 и 4 от ПЗР на КСО, изпратени в ТП на НОИ по пощата.

Прилагаме Ви образци на заявленията и на разпорежданията за получените суми.

Приложение: 1. образец на Заявление за изплащане на сумата по § 4б, ал. 2 от ПЗР на КСО /приложение № 1/;

2. образец на Разпореждане по §4б, ал. 2 от ПЗР на КСО /прилож. № 2/;

3. образец на Заявление за изплащане на сумата по § 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО /приложение № 3/;

4. образец на Разпореждане по § 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО /прилож. № 4/;

5. образец на Заявление за изплащане на сумата по § 4б, ал. 4 от ПЗР на КСО /приложение № 5/;

6. образец на Разпореждане по § 4б, ал. 4 от ПЗР на КСО /прилож. № 6/;

7. образец на Разпореждане за отказ /приложение № 7/.

 

Реклама