Последно променен на Понеделник, 22 Август 2011 12:47

Въпрос : Самотен родител съм с дете на 8 месеца и с увреждане 80 %. Имам ли право на еднократна помощ и в какво се състои тя? Имам ли право и на целева помощ, като съм в майчинство?

Отговор : Еднократна помощ се отпуска след преценка на всички обстоятелства от семеен, здравословен, битов, имотен и др. характер.

Тя е предназначена за покриване на инцидентно възникнали потребности от здравословен, образователен, комунално-битов и друг характер. Можете да подадете молба, но към нея задължително следва да приложите документи, удостоверяващи направени разходи или предстоящи такива, свързани с възникналата инцидентно нужда. Еднократната помощ не е право, а правна възможност. Тя може да бъде в размер до 5-кратния размер на гарантирания минимален доход или 325 лв.
За да имате право на целева помощ за отопление средномесечният доход на член от семейството Ви за предходните 6 месеца следва да е по-нисък или равен на 264,42 лв. Тъй като правото е свързано и с изпълнението на други условия, Ви съветваме да се обърнете към дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес за подробна консултация съобразно конкретната обстановка. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама