Последно променен на Неделя, 14 Август 2011 16:16

Въпрос : Каква е санкцията за работодател, който от 17.02.2011 г. до настоящия момент не представя болничен от работник в неговата фирма в НОИ, и всъщност болничния не може да се изплати.

Отговор : Съгласно чл. 40а, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени - не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

В случай, че работодателят не представи документите в посочения срок, то е налице нарушение на разпоредбите на част първа от КСО и съгласно чл. 349, ал. 1 от КСО, който наруши разпоредбите на част първа от този кодекс или на нормативните актове по прилагането им или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание. Съгласно чл. 350, ал. 1 от КСО, нарушенията по чл. 349 и чл. 349а се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама