Последно променен на Сряда, 03 Август 2011 13:46

ОТНОСНО:  допълнение на писмо № 91-01-60 от 22.02.2005 г. във връзка със заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г. 

1. Осигурителни книжки

В сила от 01.01.2009 г., текстът на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица е променен както следва: Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на лицата по чл. 4, ал. 3 , т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО са изключени от разпоредбата на чл. 7 от наредбата, т.е. на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение по договор с възложител, за времето от 01.01.2009 г. териториалните поделения на НОИ не издават осигурителни книжки.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж и осигурителният доход, за времето от 1 януари 2009 г. на лицата, работещи без трудово правоотношение, и на работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на едноличните търговци и на неперсофиницираните дружества, синдиците и ликвидаторите, членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждения от кооперацията, както и на членовете на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии се установяват с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

На основание гореизложеното, за признаване на придобития осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, за времето от 1 януари 2009 г. се ползват данните, подадени с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” от възложителите по договорите.

2. Заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение за периода от 2005 г. до 31.12.2008 г.

Лицата, които са полагали труд без трудово правоотношение преди 01.01.2009 г., но не са поискали издаването на осигурителни книжки за минало време, могат да направят това и след тази дата, като попълнят и подадат формуляр обр. ОК-2 “Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение”. Искането се подава в съответното териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на осигуреното лице.

От края на 2009 г. е утвърден нов образец на осигурителна книжка.

На страница 1 и 3 от осигурителната книжка, осигурените лица попълват своите лични данни – име, презиме, фамилия, единен граждански номер, дата и място на раждане, данни от документа за самоличност – номер и дата на издаване, постоянен адрес.

На страница 4 и 5 от осигурителната книжка, всеки от възложителите на работата без трудово правоотношение на съответното лице, за периода до 31.12.2008 г., попълва своето наименование, своя единен идентификационен код и адрес, попълва вида на извършената работа от лицето, удостоверява периода на извършване, подписва се и слага печат.

На лицевата страна на страница 7 и следващите страници от осигурителната книжка, осигурените лица попълват данни за положения от тях труд без трудово правоотношение преди 01.01.2009 г. както следва:

  • в колона 2 – брой работни дни за съответния месец от годината, през който са полагали труд без трудово правоотношение, зачетени за осигурителен стаж,

  • в колона 3 посочват месечния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Ако през месеца осигуреното лице е работило при няколко възложители, то сумира общо размера на осигурителния доход и го попълва за съответния месец.

  • в колона 6 - размерът на осигурителната вноска в % за сметка на осигуреното лице.

Заверяването на осигурителните книжки от финансов ревизор за периода до 31.12.2008 г. се извършва по постоянен или настоящ адрес на лицето, независимо от това кое териториално поделение на НОИ е издало книжката.

3. Размер на осигурителните вноски за лицата, полагащи труд без трудово правоотношение за периода от 2005 г. до 2011 г.

За лицата, полагащи труд без трудово правоотношение се внасят дължимите осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 3 и 4 от КСО, като те се разпределят в съотношение между възложителя на работата и осигуреното лице. Осигурителните вноски за тези лица са в размерите за фонд “Пенсии” и са както следва:

Г О Д И Н А

За лица род. преди 01.01.1960 г.

За лица род.след 31.12.1959 г.

За сметка на възложителя

За сметка на осигурения

общо

За сметка на възложителя

За сметка на осигурения

общо

2006 20.3 8.7 29 18.2 7.8 26
2006 14.95 8.05 23 12.35 6.65 19
01.01.2007 до 30.09.2007 14.95 8.05 23 11.7 6.3 18
01.10.2007 до 31.12.2007 14.3 7.7 22 11.05 5.95 17
2008 13.2 8.8 22 10.2 6.8 17
2009 10.0 8.0 18  7.2 5.8 13
2010 8.9 7.1 16  6.1 4.9 11
2011  9.9 7.9 17.8  7.1 5.7 12.8

4. Размери на минимална месечна работна заплата за страната и максимален месечен осигурителен доход за периода от 2005 г. до 2011 г.

Размер на МРЗ (лв.)

 В сила от:

ПМС №Публ. В ДВ №

Размер на разходи за дейността (%)

Максимален месечен осигурителен доход (лв.)

150  01.01.2005 г. Пост.№ 12ДВ бр. 10/2005 г.  Норм.признати р-ди 35 1300
160 01.01.2006 г. Пост.№ 8ДВ бр. 10/2006 г. Норм.признати р-ди 35 1400
180 01.01.2007 г. Пост.№ 324ДВ бр. 101/2006 г. Разходи за дейността 35 1400
220 01.01.2008 г. Пост.№ 1ДВ бр. 6/2008 г. Разходи за дейността 25

2000

240 01.01.2009 г. Пост.№ 1ДВ бр. 4/2009 г. Разходи за дейността 25 2000
240 01.01.2010 г. Пост.№ 326ДВ бр. 2/2010 г. Разходи за дейността 25 2000
270 от 01.09.2011 г. Пост. № 180ДВ бр. 51/2011 г. Разходи за дейността 25 2000

Изх. № 91-01-165/08.07.2011 г.

Подобни статии:
 

Реклама