Последно променен на Четвъртък, 05 Април 2012 10:54

От 01.07.2011 г. са в сила § 1, т. 1 и § 17 и 18 от ПМС № 28 от 08.02.2011 г. (ДВ бр. 14 от 15.02.2011 г.) за изменение и допълнение на НИИПОПДОО.

I. Съгласно новия текст на чл. 3, ал. 1 от наредбата, към болничния лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец, приложение № 15, с попълнени данни относно правото на парични обезщетения. Образецът "Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение" е утвърден с § 18 на ПМС № 28. Направени са изменения и допълнения (с § 17 на ПМС № 28) и в Приложение № 9 "Опис на документите по чл. 3-5 и 14 от наредбата".

Декларацията заменя раздел "Данни от осигурителя/самоосигуряващия се" на болничния лист за временна неработоспособност, за бременност и раждане или за трудоустрояване, като в нея са включени няколко нови реквизита, необходими за определяне на правото и изплащане на паричното обезщетение. Декларацията задължително се прилага към всеки представен в ТП на НОИ след 30.06.2011 г. болничен лист – първичен и продължение, независимо кога е издаден и за кой период се отнася. Декларацията се прилага и в случаите, когато се представя болничен лист, който преди това е бил върнат и описан в "Справка за приети и върнати документи ..." (приложение № 10 към чл. 11, ал. 8 от НИИПОПДОО) или е бил върнат с уведомително писмо за корекция. За лицата, които са осигурени при даден осигурител по повече от едно правоотношение (основание за осигуряване), към болничния лист се прилагат отделни декларации за всяко от правоотношенията (основанията за осигуряване). Декларацията е само на хартиен носител. Описва се в раздел І на описа на документите. Броят на приложенията, вписан в раздел І на описа на документите, не може да бъде по-малък от броя на болничните листове, вписан в същия раздел. Недопустимо е в останалите раздели на описа, в т. ч. и в раздел І А "Допълнително представени приложения към болнични листове", да се посочва приложение с код 18 – Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение.

След 30.06.2011 г. в ТП на НОИ няма да бъдат приемани болнични листове, които не се придружени от приложение № 15.

В декларация, приложение № 15 към наредбата, навсякъде датите се изписват в 6 позиции в последователност ден, месец, година отляво надясно.

На реда за "№", "серия", "година" и "от дата" в реквизита "№" се вписва 7-значният номер от бланката на болничния лист, като се попълват и 7-те позиции, включително когато първите отляво надясно са "0". На същия ред в реквизита "от дата" се вписва датата на издаване на болничния лист.

Т. 2 "Дата на прекратяване на правоотношението или осигуряването" се попълва, както когато временната неработоспособност е настъпила след прекратяването на правоотношението или осигуряването, така и когато прекратяването на правоотношението или осигуряването е станало след настъпването на временната неработоспособност, включително и през период по предходен болничен лист. При осигуряването на лицето на основание упражняване на дейност по срочно правоотношение (до определен срок) не се попълва "дата на прекратяване на правоотношението или осигуряването", ако няма прекратяване на дейността, която е основание за осигуряването. В "Дата на прекратяване на правоотношението или осигуряването" се вписва датата, считано от която правоотношението или осигуряването е прекратено. Това е календарният ден, непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено, посочен в т. 15 на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице".

В т. 3 "Дата на прекъсване на осигуряването" се попълва датата, считано от която осигуряването е прекъснато, без правоотношението да е прекратено. Това е календарният ден, непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Последният календарен ден, през който лицето е осигурено, е посочен в т. 15 на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице". Ден, от който осигуряването е прекъснато, се посочва само когато осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска, т. е. когато лицето няма право на парично обезщетение, тъй като не е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца и др.

В т. 4 "Работни дни или работни часове през периода на неработоспособността, през които лицето е следвало да работи, с право на парично обезщетение, включително работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение" от декларацията се вписва броят на неотработените от лицето работни дни/часове през периода по болничния лист, за които има право на парично обезщетение и/или възнаграждение за сметка на осигурителя. В колонката "До ден" се вписва последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист. В колонките "Работни дни" и "Работни часове" на един ред се попълват данни само в една от тях, в зависимост от това при подневно или при сумирано отчитане на работното време работи лицето. При подневно отчитане на работното време се вписва броят на работните дни, независимо от продължителността на работното време по правоотношението на лицето, в т. ч. и при непълно работно време. При сумирано отчитане на работното време и при работа на смени по часов график се вписва броят на работните часове след превръщането на нощните часове в дневни, като остатък равен или по-голям от 30 минути, се закръглява към следващия пълен час. Само в случаите, в които са вписани "брой часове", в последната колонка се посочва и дневното работно време в часове по правоотношението на лицето за съответния период от първите 4 колонки. Когато уговореното в трудовия договор дневно работно време е в часове и минути, при 30 и повече минути се закръглява към следващия пълен час (например, когато договорът е за половин работен ден при 7 часа законоустановена дневна продължителност на работното време, се вписва 4 часа). Когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време, като при остатък 30 и повече минути се закръглява към следващия пълен час.

Т. 5 "Законоустановено работно време за длъжността към деня на настъпване на неработоспособността" се попълва само за лица, за чиито длъжности има законоустановено работно време.

Т. 10 "Брой едновременно действащи правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя към началото на временната неработоспособност" се попълва само когато лицето има повече от едно правоотношения/основания за осигуряване ("общо заболяване и майчинство" и/или "трудова злополука и професионална болест") при един осигурител (същия ЕИК) към деня на настъпването на риска. Вписва се броят на правоотношенията/основанията, по които лицето е осигурено за съответния риск при осигурителя. В тези случаи, към всеки болничен лист се прилагат толкова декларации, приложение № 15, колкото е броят на правоотношенията/основанията, посочен в т. 10.

В т. 11 "Болничният лист НЕ Е/Е обжалван от осигурителя" се зачертава "Е", когато болничният лист не е обжалван от осигурителя, както и когато след обжалване е потвърден с влязло в сила решение. Когато болничният лист е обжалван от осигурителя и процедурата по обжалването не е приключила с влязло в сила решение, се зачертава "НЕ Е".

II. От 01.07.2011 г. в описа на документите по чл. 3-5 и 14 от наредбата, в раздела за болничните листове, реквизитът "да се яви на работа на ..." се заменя с реквизита "в отпуск до ...", т.е. вписва се последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист, независимо дали бланката на болничния лист е по стария или по новия образец. В Номенклатурата на приложенията към раздел І и І А на описа се уточнява, че приложение с код 05 – Декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (отм.) за гледане на болен член от семейството, се прилага само когато началната дата на отпуска е преди 18 май 2010 г. Когато лицето е осигурено при един осигурител по повече от едно правоотношения (основания за осигуряване) и поради това към един болничен лист се прилагат повече от една декларации, приложение № 15, при изброяване на кодовете на приложенията от Номенклатурата на приложенията към описа числото 18 се изписва толкова пъти, колкото е броят на декларациите към болничния лист (например 18, 18 – когато правоотношенията, съответно декларациите са 2; 18, 18, 18 – когато правоотношенията, съответно декларациите са 3).

Подобни статии:
 

Реклама