Последно променен на Четвъртък, 30 Юни 2011 10:17

Въпрос : Имам ли право на безплатно пътуване като многодетна майка, ако едно от трите ми деца е починало на 40 години?

Отговор : На основание чл. 34а.(1) Многодетните майки имат право на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане
Правото на безплатен транспорт се ползва след представяне пред превозвача на удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на майката.

Удостоверението за безплатно пътуване се издава въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, с вписани родените (осиновените) от майката деца, издадено от териториалните поделения на Главна дирекция "ГРАО".
При подаване на молба-декларацията се представя документ за самоличност. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама