Последно променен на Сряда, 22 Юни 2011 18:33

Първата възможност е уредена в чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социалното осигуряване. Съгласно чл. 68, ал. 1, 2 е 3 от Кодекса за социалното осигуряване, право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете.

От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2020 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 67 години. Втората възможност законодателят е предвидил за отпускане на т.нар. социална пенсия за старост, същата не е свързана с трудовата дейност и участие на лицето в осигурителния процес. Съгласно все още действащата разпоредба на чл. 89, ал. 1 е 2 от Кодекса за социалното осигуряване, право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.

Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението. Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама