Последно променен на Четвъртък, 02 Юни 2011 11:23

Въпрос : Tъй като ме осигуряват на 4 часа, а работя 8 часа при пенсионирване признава ли се осигуряването на 4 часа за пълен работен ден или не?

Отговор : Зачитането на трудов стаж зависи от продължителността на работното време по трудовия Ви договор. Ако дневната продължителност е 4 и над 4 ч., се зачита "пълен" трудов стаж.
Зачитането на осигурителния стаж по Кодекса за социално осигуряване (а не на трудовия) при непълно работно време ще бъде по-малък, тъй като принципът на изчисляване е различен.

Съгласно чл. 38, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният стаж на лицата работещи по трудови или служебни правоотношения за времето след 31 декември 2002 г. се зачита и изчислява:
1. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, а за работниците и служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност;
2. осигурителният стаж на лицата по т. 1, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.
Ако непълното работно време е с продължителност 4 часа в трудовата книжка се вписва "пълен трудов стаж" съгласно чл. 355, ал. 2 КТ, а за осигурителният стаж се издава обр. УП-3, тъй като той не е равен на трудовия стаж.
След като Ви осигуряват на 4 часа, а работите 8 часа, имате право да сигнализирате инспекцията на труда, която осъществява контрол за спазване на трудовото законодателство. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама