Последно променен на Четвъртък, 05 Май 2011 16:12

Фактическа обстановка:

Съдружник сте в търговско дружество с ограничена отговорност (ООД), в което се самоосигурявате за положен личен труд. От 06.12.2010 г. не упражнявате дейност в дружеството, имате сключен трудов договор с друго търговско дружество (ЕООД), в което не сте собственик или съдружник. Единият от съдружниците в ООД-то е вписан като управител на дружеството и също се самоосигурява.

Поставен е следният въпрос:

Може ли да прекратите осигуряването си като съдружник в ООД-то, докато работите

по трудов договор и се осигурявате в друго дружество?

Становище на НАП :

На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества. От текста на посочената разпоредба е видно, че осигуряването на изброените лица е свързано с упражняването на трудова дейност. Полагането на личен труд е основен принцип в държавното обществено осигуряване, прокламиран в чл. 10 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до нейното прекратяване.

Съдружниците в търговски дружества като самоосигуряващи се лица съгласно чл. 4, ал. 9 се осигуряват по ред, определен в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Съгласно чл. 1, ал. 1 от наредбата осигуряването на тази категория лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване, а в ал. 2 е предвидено започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудова дейност да се установява с декларация, подписана от самоосигуряващото се лице и подадена в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до компетентната териториална дирекция на НАП.

От изложеното дотук следва, че съдружник, който не е вписан като управител в съдебното решение, не упражнява трудова дейност като съдружник, не извършва никакви действия, свързани с дейността на дружеството (сключване на сделки, подписване на документи и др.), не дължи осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.

(ООД) не извършвате управленски функции нито участвате с личен труд като съдружник, не следва да се осигурявате по реда на горепосочената разпоредба. Прекъсването на трудовата дейност, за която сте регистриран в качеството на самоосигуряващо се лице, се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (образец ОКд - 5), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Следва да имате предвид, че на основание чл. 6, ал. 2 и ал. 10 от КСО, в случай че едновременно упражнявате дейност като самоосигуравящо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, и по трудово правоотношение, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;

2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;

3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и дължат окончателни осигурителни вноски върху годишния осигурителен доход. / НАП въпроси и отговори

КСО – чл.4, ал.3, т.2, чл.10, чл. 5, ал. 2, чл.6, ал.2, ал.7;

НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1, ал.2;

 

Реклама