Последно променен на Вторник, 26 Април 2011 15:02

I. Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат

От 1 януари 2011 г. съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Тези лица могат да се осигуряват по българското законодателство само ако не са осигурени на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на командирования служител в дипломатическа служба.

Съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка по време на задграничния им мандат, декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Декларацията е в свободен текст.

Осигуряването възниква от датата, която е посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

До 31 декември 2010 г. тези лица имаха възможност да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година. Тези от тях, които са заявили пред изпращата организация, че ще се осигуряват освен за пенсия и за общо заболяване и майчинство, след 1 януари 2011 г. трябва да преустановят осигуряването си за фонд “Общо заболяване и майчинство”. Лицата, които са избрали да внасят осигурителни вноски върху доход, по-висок от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, от 1 януари 2011 г. следва да започнат да изчисляват вноските си върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се.

Издаване на осигурителните книжки

За издаването на осигурителните книжки, съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба попълват Искане за издаване на осигурителна книжка - образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института. Искането се попълва от изпращащото ведомство и се подписва.

Осигурителните книжки се издават по искане на ведомството, от съответното териториално поделение на НОИ, по адрес на седалището му.

Попълване и заверяване на осигурителни книжки

В осигурителната книжка, изпращащото ведомство удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. За периода до 31 декември 2010 г. се вписват дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент , в зависимост от вида на осигуряването – за фонд “Пенсии”, или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”, и датата на внасяне на вноската /лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка/.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка, се посочват периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете.

В осигурителната книжка, за периода след 1 януари 2011 г., изпращащата организация следва да вписва дните зачетени за осигурителен стаж, минималния осигурителен доход, определен в ЗБДОО за съответната година и размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии”. След тази дата обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка не се попълва, освен в случаите, в които временната неработоспособност е започнала преди 1 януари 2011 г. и продължава без прекъсване и след това.
Заверяването на осигурителните книжки на съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба се извършва по искане на изпращащото ведомство, чрез което се провежда осигуряването им.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от финансов ревизор. При заверяването се проверяват вписванията, направени от изпращащото ведомство за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните, се дават указания за отстраняването им, а при съответствие - осигурителната книжка се заверява./ НОИ

Подобни статии:
 

Реклама