Последно променен на Сряда, 13 Април 2011 17:06

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 7, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване /в редакцията до 31.12.2009 г./

Посочвате, че разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 1 /в редакцията до 31.12.2009 г./ от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване определя срок за представяне в ТП на НОИ на предвидените по наредбата документи от работодателите, когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от два дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването. В тази връзка се интересувате, какви правни и фактически действия трябва да са осъществени от страна на предприятието, за да се счита, че е приключил процесът по „начисляване на възнаграждения”, съответно да се определи месецът, през който е извършено начисляването.

При така представената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 /в редакцията до 31.12.2009 г./ от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали след подаването на декларация-образец № 1 по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в следните срокове:

от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или на част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно от два дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването.

В чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, е регламентиран срок за подаване на декларация образец № 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите /ТД на НАП/ от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца.

От цитираните разпоредби следва, че сроковете за представяне в ТП на НОИ на документите, въз основа на които се отпускат паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, са обвързани със сроковете за подаване на декларация образец № 1 в ТД на НАП, а последните започват да текат от момента, в който възниква задължението за внасяне на осигурителните вноски.

Сроковете за внасяне на осигурителните вноски за работниците и служителите са определени в чл. 7, алинеи 1, 2, 3 и 11 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него /чл. 7, ал. 1 от КСО/. Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 и 2 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение и не се удържат от авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс /чл. 7, ал. 2 и 11 от КСО/.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 /нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ от КСО, когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването.

Относно „месеца на начисляването” следва да имате предвид указание изх. № 24-00-9 от 01.02.2007 г. на Изпълнителния директор на НАП, което може да бъде намерено в портала на НАП на адрес: nap.bg

В указанието е направено следното уточнение:

Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО следва да се прилага като се прави разлика между „месеца, за който са начислени” и „месеца, през който са начислени” възнагражденията и свързаните с тях задължителни осигурителни вноски.

Един от основните принципи в счетоводството при съставянето на финансови отчети е принципът на текущото начисляване, залегнал в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството, съгласно който „приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят”. Принципът на начисляване не визира периода, през който технически се извършва начисляването на разходите за възнаграждения.

При повечето осигурители ведомостта за заплати на работниците и служителите се съставя в началото на месеца, следващ месеца, за който е положен трудът, въз основа на присъствени регистри, протоколи за извършена работа и др. Изключение са бюджетните организации и други осигурители, които начисляват и изплащат заплати в месеца, за който се отнасят. При спазване на Закона за счетоводството разходите за заплати се включват в периода, за който се отнасят, а в хипотезата на чл. 7, ал. 3 от КСО осигурителните вноски следва да се внесат до края на месеца, през който е направено начисляването. В утвърдената счетоводна практика възнагражденията и осигурителните вноски за текущия месец се начисляват в началото на следващия месец. В указанието е посочено още, че осигурителят следва да удостовери датата на начисляването на възнагражденията – чрез съответните счетоводни справки и мемориални ордери, с направените хронологични записвания в счетоводните регистри.

Предвид горепосочената практика, в сила от 01.01.2010 г. е направена промяна в разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от КСО, според която осигурителните вноски в тази хипотеза се внасят в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. / НАП въпроси и отговори. ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО" - ПЛОВДИВ

КСО – чл. 7, ал. 1, 2, 3 и 11;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 3, ал. 1, т. 1

Подобни статии:
 

Реклама