Въпрос : Работих 3 години в Англия, където редовно съм си плащала осигуровки и данъци. Какъв документ трябва да ми издаде английската администрация за да ми се признае този стаж и в България?

Отговор : В случай, че става дума за признаване на трудов стаж и професионален опит за определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер, то се прилага разпоредбата на чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), съгласно която при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и - трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави; - времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави. Освен това, съгласно § 2, ал. 1 и 2 от ДР на ПМС № 9 от 2008 г. за изменение и допълнение на НСОРЗ, трудовият и осигурителният стаж на лицата по чл. 12, ал. 4, т. 3 и 4 се установява с трудов договор и/или с други документи, издадени от работодателя, осигурителя и/или от компетентната осигурителна институция съгласно законодателството на съответната държава.Документите в зависимост от страната на произход трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) В случай, че става дума за признаване на осигурителен стаж при пенсиониране, придобит в държава членка на Европейския съюз, следва да се обърнете към Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама