Последно променен на Понеделник, 07 Март 2011 17:37

Определяне н а окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане ( З КПО)

Постъпило е писмено запитване относно приложението на осигурителното законодателство. Като едноличен търговец през 2010 г. е реализирало доходи от дейности, които се облагат с алтернативен данък по реда на ЗКПО. Приходите и разходите от тези дейности е включило в Приложение № 2, Част V, справка № 1, редове 1 и 6. Същите е пренесло в Част ІІІ, редове 4 и 5. По този начин на ред 9.1 е формирало нулева данъчна печалба (облагаем доход). Следвайки указанията за попълване на колона 5.1 на Таблица № 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. смята, че на ред 13 от същата колона следва да се посочи 0 (нула). Във връзка с това поставя въпроса как определят окончателен размер на осигурителния си доход лицата, чиито дейности не формират облагаем доход съгласно ЗДДФЛ, а заплащат алтернативен данък по реда на ЗКПО?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване ( КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 100/2010 г.), и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВД, ДВ бр. 6/2000г., посл. изм. ДВ бр. 2/2010г.) изразяваме следното становище:

Съгласно указанията към Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. едноличните търговци формират годишния си осигурителен доход като посочват в кол.5.1 от Таблица 1 и Таблица 2 преобразувания за данъчни цели облагаем доход, деклариран в Приложение 2, Част ІІІ, ред 9.1 на годишната данъчна декларация.

Лицата, които извършват трудова дейност като еднолични търговци се осигуряват авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година (чл. 6, ал. 7, т. 1 от КСО). Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 от КСО).

Съгласно чл. 3, ал. 3 от НЕВД годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. В ал. 3, т. 1 от същата разпоредба е указано, че при определяне на годишния окончателен доход за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност, се взема предвид облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размера на пренесената данъчна загуба по реда на ЗКПО и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд.

Облагаемият доход по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

Понятието "данъчна печалба" е положителният данъчен финансов резултат, получен след преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели по реда на ЗКПО (чл. 18 от ЗКПО). Данъчната печалба е данъчната основа за определяне на корпоративния данък (чл. 19 от ЗКПО).

В чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ е посочено, че в облагаемия доход по ал. 1 не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с алтернативни данъци по ЗКПО.

В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ приходите на едноличния търговец от доходи, които се облагат с алтернативен данък, се изключват от счетоводния финансов резултат при годишното данъчно облагане. В Приложение № 2 от годишната данъчна декларация е предвиден механизъм, по който същите се приспадат за целите на определяне на данъчния финансов резултат. В резултат на това приспадане на ред 9.1, Част ІІІ от Приложение № 2 се формира сумата на данъчната печалба, която се пренася на ред 13 в кол. 5.1 от Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към декларацията и съответно се взема предвид при годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващото се лице.

При положение, че доходите на едноличния търговец са само от дейности, формиращи доходи, които се облагат с алтернативен данък по реда на ЗКПО няма реален доход, който следва да се пренесе на ред 13, на колона 5.1 от Таблици № 1 и № 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г.

От изложеното дотук може да се обобщи, че доходите на едноличните търговци от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по ЗКПО, не се вземат предвид при определяне на окончателния размер на осигурителния доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. В случаите, в които едноличните търговци извършват само такива дейности, окончателният месечен осигурителен доход е минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година./ НАП въпроси и отговори

КСО, чл. 6, ал. 8
НЕВД, чл. 3, ал. 3, т. 1

Подобни статии:
 

Реклама