Във връзка с последните изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО, ДВ бр. 100/2010 г.), свързани с новата ал. 8 на чл. 4 от съшия кодекс се поставят следните въпроси:

1. Докторантите в каква форма на обучение (редовна, задочна или самостоятелна) имат право да се самоосигуряват?
2. Лично ли ще се самоосигуряват заинтересованите докторанти или учебното заведение ще ги осигурява по служебен път от полагащите им се стипендии?
3. При изявено желание докторантът ще заплаща цялата вноска или само дела на лицето?

Предвид гореизложеното и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване ( КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 100/2010 г.), и Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, ДВ бр. 21/2000г., посл. изм. ДВ бр.13 от 11 февруари 2011г., в сила от 01.01.2011 г.) изразяваме следното становище:
От 01.01.2011 г. е в сила разпоредбата на новата ал. 8 на чл. 4 от КСО, с която се въвежда нова категория лица, които могат да се осигуряват по свое желание за държавното обществено осигуряване (ДОО), ако не са осигурени на друго основание - докторантите.
Осигурителните социални рискове, за които докторантите могат да се осигуряват са инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
Осигуряването за горепосочените рискове е върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).
Осигурителните вноски за докторантите са изцяло за тяхна сметка и се внасят в размерите за фонд "Пенсии".
Редът за осигуряване на докторантите се определя в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (чл.4, ал. 9 от КСО, в сила от 01.01.2011 г.).
В новия чл. 19а, ал. 1 от същата наредба се доуточнява, че осигурителните вноски за докторантите са в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. към датата на внасяне на вноските, като същият през 2011 г. е 17,8 на сто. Съгласно ал. 2 същите се внасят по сметката на съответната компетентна териториална дирекция на НАП, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
Предвид гореизложеното следва да се обобщи, че независимо от формата на обучение, докторантите могат за своя сметка и по собствено желание да се осигуряват, като осигурителните вноски се дължат в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 01.01.1960 г. върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО, ако не се осигурени на друго основание Осигурителната вноска е изцяло за тяхна сметка./ НАП въпроси и отговори

3_487/15.02.2011 г.
КСО, чл. 4, ал. 8
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 19а

Подобни статии:
 

Реклама