Последно променен на Понеделник, 28 Февруари 2011 18:34

Въпрос : Поради новите минимални осигурителни прагове, работодателя ми иска да премина на 6 - часов работен ден със заплатата си от 2010г. Имам 2 години до пенсия. Ако приема - как това ще ми се отрази на пенсионирането/изчисление на стажа/?

Отговор : Съгласно разпоредбата на чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда, за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Поради тази причина в описания от Вас случай /работа при 6-часов работен ден/ ще се зачете цял ден, респ. цял месец трудов стаж. При изчисляването на осигурителния стаж се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал.1, т.1 от КСО, за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1 т. 1 - 4 и ал. 2 /т.е. работниците и служителите/ са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. На това основание осигурителният стаж се изчислява пропорционално на законоустановеното работно време и няма да е равен на трудовия стаж. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама