Последно променен на Вторник, 15 Февруари 2011 17:56

Въпрос : Лице, което няма необходимият шестмесечен осигурителен стаж за да получава обезщетение при временна неработоспособност, има ли право работодателят да му изплати сума в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение на осигурено лице за първите три дни.

Отговор : Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

На основание разпоредбата на § 22о, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, която се прилага от 1 юли 2010г., за периода до 31 декември 2011 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
Тази разпоредба обаче не променя характера и предназначението на извършеното плащане – то продължава да има характер на парично обезщетение, независимо, че размерът му е брутното трудово възнаграждение.
На това основание считаме, че следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, вкл. и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, за да е налице основание осигурителят да изплати на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама