Трябва ли новата длъжност по НКПД-2011 да съответства на същата от НКПД-2005

Печат
Вторник, 15 Февруари 2011 17:35
Последно променен на Вторник, 15 Февруари 2011 17:52

Въпрос : Трябва ли новата длъжност по НКПД-2011 задължително да съответства на същата (посочена на същия ред) от НКПД-2005 и как трябва да се процедира ако:
1. Срещу старата длъжност по НКПД-2005 няма посочена длъжност по НКПД-2011
2. 2. Новата длъжност от НКПД-2011 е в по-висок клас от което следва, че се променят не само размера на стария праг, но се определя и нов, по-висок такъв.

Отговор : Съгласно чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, наименованието на длъжността се определя съгласно НКПД. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., при изготвяне на длъжностното разписание работодателят или определено от него лице използва длъжностни наименования и съответния им код от Класификацията въз основата на анализ на съдържанието и сложността на труда, като се съобразява с функциите, задачите и изискванията за минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на длъжността, определени в длъжностната характеристика. От началото на 2011 г. промяната в праговете се отразява при подаването в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на Декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице", където в т. 12.1. Пореден номер на квалификационна група професии на осигурения се попълва номера на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: