Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:48

Със заповед № РД01-6/7.01.2011 г. министърът на труда и социалната политика е утвърдил Национална програма “Помощ за пенсиониране” /НП”ПП”/ - изменена и допълнена, която ще действа през 2011 г.

Като институция, участваща в реализирането на програмата, Националният осигурителен институт, чрез неговите териториални поделения:

• Издава удостоверения за недостигащ осигурителен стаж до 12 месеца при поискване от регистрирани в дирекции “Бюро по труда” безработни лица, желаещи да участват в Програмата, на които не е издавано разпореждане за отпускане на пенсия на друго основание и които са:

- навършили възраст до 1 година по-малка от изискваната за пенсиониране по чл. 68, ал. 1- 3 на КСО;

- навършили изискваната възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1- 3 на КСО.

Удостоверенията се изготвят въз основа на Доклад за зачетен осигурителен стаж по представени от безработните лица документи;

• В тримесечен срок от издаване на удостоверенията се извършва проверка за съответствие на данните в Доклада за зачетен осигурителен стаж след 31.12.1996 г., с информацията, съдържаща се в Персоналния регистър на НОИ. При установяване на несъответствие относно осигурителния стаж се изготвя и изпраща служебно писмо с новите данни до Д “БТ”.

Удостоверението за участие в НП”ПП” се издава на всички лица, отговарящи на условията през 2011 г. както следва:

- жени навършили 59 годишна възраст, но до навършване на 65 годишна възраст, със зачетен осигурителен стаж равен и над 33 години;

- мъже навършили 62 годишна възраст, но до навършване на 65 годишна възраст, със зачетен осигурителен стаж равен и над 36 години.

Дейността по изчисляване продължителността на осигурителния стаж, преценка на категорията труд, както и изготвянето на удостоверението е разписана в т. 3 на Указания № 91-01-265/23.10.2002 г- на НОИ и Агенцията по заетостта и №91-01-267/24.10.2002 г. на ГД “Пенсии”.

Не се приемат заявления за издаване на цитираните удостоверения от лица, които не са регистрирани в дирекции Бюро по труда” и не отговарят на изискването за навършена възраст.

Подобни статии:
 

Реклама