Въпрос : Майката на съпруга ми почина на 53 г. От НОИ изплатиха 2 минимални работни заплати на него и сестра му, но след като прочетох (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ в общ размер две минимални работни заплати и на наследствена пенсия. Имат ли право на наследствена пенсия и кой я получава?

Отговор : Условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия са определени в разпоредбата на чл. 82, ал. 1-4 от Кодекса за социалното осигуряване, съгласно която, децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен. Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1. Към момента възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО е установена - за мъжете 63 години, а за жените 60 годишна възраст. Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им. За повече подробности се обърнете към Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама